SFS 2010:592 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

100592.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1135) om
misstankeregister;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 3, 4 och 7 §§ förordningen (1999:1135) om

misstankeregister ska ha följande lydelse.

3 §

1

Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. det statsråd som är föredragande enligt lagen (1991:572) om särskild

utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott eller om nåd i brottmål
eller andra ärenden enligt 11 kap. 13 § regeringsformen, i ärenden om upp-
hävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt ut-
länningslagen (2005:716) eller i ärenden om överförande av straffverk-
ställighet enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verk-
ställighet av brottmålsdom, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i
ett sådant ärende och i fråga om den som ärendet gäller,

2. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om

den som prövningen gäller,

3. en polismyndighet i passärenden, tillståndsärenden och andra ärenden

där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller
samt i ärenden om anställning eller uppdrag enligt 4 kap. 14 a § polisförord-
ningen (1998:1558) vid myndigheten,

4. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighets-

prövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,

5. en länsstyrelse i ärenden där länsstyrelsen enligt lag eller förordning

ska hämta in sådana uppgifter, i ärenden där länsstyrelsen ska göra en lämp-
lighetsprövning, i ärenden om godkännande och tillsyn enligt förordningen
(1989:149) om bevakningsföretag m.m. samt i ärenden om godkännande av
skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523), i fråga om den som ären-
det gäller,

6. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen
(1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i
ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, till-
stånd till yrkesmässig trafik, biluthyrning och transporttillstånd, i fråga om
den som ärendet gäller,

7. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap eller utlänningslagen i andra ärenden än som sägs i

1 Senaste lydelse 2009:1555.

SFS 2010:592

Utkom från trycket
den 18 juni 2010

background image

2

SFS 2010:592

1, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende, dels i
fråga om den som ärendet gäller, dels för utredning i ärenden som avses i
5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen i fråga om någon annan än den
som utredningen gäller,

8. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap

eller utlänningslagen, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utred-
ning i ärenden som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen i
fråga om någon annan än den som utredningen gäller,

9. Statens kriminaltekniska laboratorium, i ärenden om DNA-analys, i

fråga om den som ärendet gäller,

10. Statens folkhälsoinstitut, i andra ärenden om tillstånd enligt alkohol-

lagen (1994:1738) än serveringstillstånd, i fråga om den som ärendet gäller
och styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare för denne
samt delägare i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som ärendet
gäller,

11. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ären-

det gäller, samt

12. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upp-

hävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt
utlänningslagen, i fråga om den som ärendet gäller.

Vad som sägs i första stycket om en polismyndighet gäller även i fråga om

Rikspolisstyrelsen.

Uppgifter om en annan person än den som prövningen gäller enligt första

stycket 7 eller 8 ska begränsas till uppgifter om misstanke som avser brott
enligt 3, 4, 6 kap. eller 16 kap. 10 a § brottsbalken.

4 §

2

Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts, ska lämnas

om det begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen

(1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

2. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa

eller anlita som

a) övervakare,
b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i

brottmål, m.m. eller förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt,

c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål,

m.m.,

d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervak-

ning med elektronisk kontroll eller,

e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet

av frivårdspåföljder,

3. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt

lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, lagen (1976:371) om behand-
lingen av häktade och anhållna m.fl., lagen om intensivövervakning med
elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål,

4. Kriminalvårdsnämnden, när uppgiften behövs för prövning av en fråga

om villkorlig frigivning,

2 Senaste lydelse 2010:33.

background image

3

SFS 2010:592

5. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervak-

ning, i fråga om den som ärendet gäller,

6. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevak-

nings- eller transportpersonal,

7. en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet, som be-

slutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utveck-
lingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i frå-
ga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som upp-
dragstagare,

8. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten
a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge tillstånd

att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller

b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automat-

spel överväger att ge tillstånd,

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i fråga om den som

myndigheten vid lämplighetsprövning enligt förordningen (1988:1145) om
brandfarliga och explosiva varor överväger att ge tillstånd,

10. en socialnämnd, i ärenden om adoption, vårdnad om barn, barns bo-

ende, umgänge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap.
2 § och 6 kap. 6�10 och 12�16 §§ socialtjänstlagen (2001:453) samt åtgärder
enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller la-
gen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

11. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning

a) enligt luftfartslagen (1957:297) och luftfartsförordningen (1986:171)

överväger att ge certifikat eller tillstånd,

b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

eller 3 kap. 2�4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge till-
stånd,

12. Finansinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning av större ägare enligt försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen
(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, lagen (2004:46) om inves-
teringsfonder, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller la-
gen (2007:528) om värdepappersmarknaden överväger att ge tillstånd,

13. chefen för Finansdepartementet eller den han eller hon bemyndigar,

för utredning i ärenden om sådan lämplighetsprövning som avses i 12 i fråga
om den som ärendet gäller såvitt avser banker och försäkringsbolag,

14. Fastighetsmäklarnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämp-

lighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400) överväger att re-
gistrera som fastighetsmäklare,

15. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning en-

ligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare av-
ser att auktorisera,

16. Revisorsnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att godkänna eller auk-
torisera,

17. Skatteverket, för prövning av upplagshavare, skatteupplag och re-

gistrerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi,
skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt

background image

4

SFS 2010:592

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

på energi samt lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på
energi eller lagen (1984:409) om gödselmedel,

18. Totalförsvarets pliktverk och Försvarsmakten, i fråga om dels totalför-

svarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna för värnplikt enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt, dels de som Försvarsmakten avser att
anta eller som är antagna till militär utbildning inom myndigheten,

19. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa i

utlandsstyrkan inom myndigheten,

20. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge

tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel, lagen
(1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1961:181) om försäljning av
teknisk sprit m.m. eller förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om
injektionssprutor och kanyler,

21. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsane-

ringslagen (1994:334), i fråga om den som ärendet gäller, samt

22. Riksgäldskontoret, i fråga om den som myndigheten överväger att

betala ut ersättning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.

7 §

3

Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur misstanke-

registret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförar-
legitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik, biluthyrning och transport-
tillstånd.

En länsstyrelse får ha direktåtkomst till uppgifter ur misstankeregistret i

ärenden om godkännande och tillsyn av personal vid bevakningsföretag och
i ärenden om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen
(2010:523).

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som

myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning. �&tkomsten får
endast omfatta uppgifter om misstanke om brott för vilket åtal har väckts och
om uppgifter om misstanke om brott i övrigt förekommer.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:1378.