SFS 2010:593 Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

100593.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet;

utfärdad den 27 maj 2010.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 7 och 8 b §§ förordningen (1993:221)

för Sveriges lantbruksuniversitet

1 ska ha följande lydelse.

1 kap.

7 §

2

Lantbruksuniversitetet får ta ut avgift för djursjukvård, uppdrags-

forskning, provning av växtsorters odlings- och bruksvärde och för verksam-
het i övrigt som är förenlig med universitetets uppgifter.

8 b §

3

Lantbruksuniversitetet får genom överenskommelse med Kammar-

kollegiet teckna försäkring för personskada som drabbar universitetets stu-
denter i samband med högskoleutbildning utanför Sverige. Försäkringen får
dock bara avse studier som bedrivs vid en utländsk högskola enligt avtal
mellan berörda lärosäten. Försäkringen ska avse sådan sorts skada som avses
i 8 a §.

Lantbruksuniversitetet får genom överenskommelse med Kammarkolle-

giet även teckna försäkring för sjuk- och tandvård samt olycksfall under fri-
tid i Sverige för studenter som enligt 5 § förordningen (2010:543) om an-
mälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor ska betala stu-
dieavgift. Försäkringen ska bidra till att uppfylla det krav på heltäckande
sjukförsäkring som enligt 4 kap. 5 § utlänningsförordningen (2006:97) utgör
en förutsättning för uppehållstillstånd för studier.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1020.

2 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2000:263.

SFS 2010:593

Utkom från trycket
den 18 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010