SFS 2010:594 Förordning om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

100594.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1164) för
Försvarshögskolan;

utfärdad den 27 maj 2010.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 och 5 §§ förordningen (2007:1164) för

Försvarshögskolan ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

Som allmänna bestämmelser för Försvarshögskolan gäller 1 kap. 4, 5,

7�9, 11�14 och 16 §§ högskoleförordningen (1993:100).

5 §

Försvarshögskolan får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt verksam-

hetsområde som är förenlig med högskolans uppgifter i övrigt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010 i fråga om 1 kap. 3 § och i

övrigt den 30 september 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:594

Utkom från trycket
den 18 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010