SFS 2010:595 Förordning om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

100595.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1153) om
redovisning av studier m.m. vid universitet och
högskolor;

utfärdad den 27 maj 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:1153)

om redovis-

ning av studier m.m. vid universitet och högskolor

dels att 2 kap. 2 och 3 §§, 3 kap. 3 och 5 §§ samt 4 kap. 1, 2, 4 och 6 §§

ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 6 a och

8 §§, av följande lydelse.

2 kap.

2 §

1

Ändamålet med studieregistret är att säkra att uppgifter om sökande

till utbildning, genomgångna studier, betyg över utbildningar och examina
bevaras. Härutöver ska uppgifterna kunna läggas till grund för uppföljning
och utvärdering, för antagning av studenter, för beslut om anmälningsavgift
och studieavgift, för avstängning av studieavgiftsskyldiga studenter, för
administration inom respektive högskola, för ändamål som anges i 6 och
6 a §§, för sådan officiell statistik som avses i 3 kap. samt för resurstilldel-
ning.

Registret får användas även för forskning.

3 §

2

I studieregistret ska det för varje student dokumenteras uppgifter om

1. behörighet,
2. urvalsgrund,
3. skyldighet att betala anmälningsavgift och studieavgift,
4. betalning av anmälningsavgift och studieavgift,
5. antagning,
6. deltagande i utbildning och prov,
7. studieresultat,
8. betyg,
9. tillgodoräknad utbildning eller annan tillgodoräknad verksamhet, och
10. examen.

1 Senaste lydelse 2005:665.

2 Senaste lydelse 2005:665.

SFS 2010:595

Utkom från trycket
den 18 juni 2010

SFS 0595-0617.fm Page 1 Tuesday, June 15, 2010 8:36 AM

background image

2

SFS 2010:595

Studieregistret ska därutöver innehålla sådana uppgifter som krävs för att

högskolan ska kunna lämna uppgifter till SCB enligt 3 kap. och Verket
för högskoleservice enligt 4 kap.

Studieregistret får också innehålla de uppgifter om studenter som behövs

för resultatredovisning.

6 a §

Högskolan ska utan dröjsmål till Migrationsverket lämna ut uppgift

om att

1. en studieavgiftsskyldig student har antagits till en utbildning, och
2. en student som avses i 1 inte har registrerat sig på utbildningen.
Om det, utifrån de uppgifter som finns registrerade om en studieavgifts-

skyldig student, finns anledning att anta att studenten har avbrutit sina stu-
dier, ska högskolan meddela Migrationsverket detta.

De uppgifter som avses i första och andra styckena får lämnas ut på

medium för automatiserad behandling.

8 §

En uppgift om medborgarskap som högskolan behöver för beslut om

skyldighet att betala anmälningsavgift eller studieavgift ska gallras så snart
studieregistret har uppdaterats med uppgift om huruvida studenten tillhör
den personkrets som ska betala anmälningsavgift eller studieavgift.

3 kap.

3 §

3

Registret ska innehålla uppgifter om samtliga studenter i utbildning på

grundnivå och avancerad nivå. Uppgifterna får hämtas från högskolornas
studieregister och ska omfatta följande:

1. identitetsuppgifter,
2. uppgifter om högskola, registrering på kurser per termin eller kalender-

halvår,

3. skyldighet att betala anmälningsavgift och studieavgift,
4. betalning av anmälningsavgift och studieavgift,
5. eventuellt utbildningsprogram som studenten har antagits till,
6. avklarade högskolepoäng på kurser för varje termin eller kalenderhalv-

år,

7. för avlagd examen: examens namn och nivå, inriktning, omfattning i

högskolepoäng, datum för utfärdande av examensbevis och det huvudsakliga
området (huvudområdet) för utbildningen för en kandidat-, magister- eller
masterexamen,

8. för varje kurs:
a) om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå,
b) kursens ämnesgrupp enligt den definition som SCB använder, utbild-

ningsområde, fördjupning enligt högskolans bedömning och kursens

omfattning i högskolepoäng,
c) kurstakt, kurstid och distributionsform,
d) den kommun eller det land där kursen huvudsakligen ges, och
e) termin då kursen ges, samt

3 Senaste lydelse 2008:712.

SFS 0595-0617.fm Page 2 Tuesday, June 15, 2010 8:36 AM

background image

3

SFS 2010:595

9. för studenter som har avlagt en generell eller konstnärlig examen på

avancerad nivå: tidigare avlagd examen enligt examenskraven för den aktu-
ella examen på avancerad nivå.

5 §

4

Från systemen för antagning av studenter vid högskolorna och Verket

för högskoleservice får följande uppgifter föras in i SCB:s universitets- och
högskoleregister:

1. identitetsuppgifter,
2. kurs, utbildningsprogram och högskola som studenten sökt
respektive antagits till,
3. studentens prioritering av de sökta utbildningarna,
4. behörighet,
5. skyldighet att betala anmälningsavgift och studieavgift, och
6. betalning av anmälningsavgift och studieavgift.

4 kap.

1 §

5

Verket för högskoleservice får föra ett antagningsregister och där ange

uppgifterna individuellt för varje student. Registret får föras med hjälp av
automatiserad behandling.

Ändamålet med registret är att vara till hjälp för högskolor vid antagning

av studenter. Härutöver får uppgifterna användas för ändamål som anges i
4 §, för sådan officiell statistik som avses i 3 kap. och för forskning.

2 §

6

Uppgifterna i antagningsregistret får hämtas in från högskolornas stu-

dieregister och får omfatta följande:

1. de uppgifter som anges i 2 kap. 3 § första stycket,
2. behörighetsgrundande meriter,
3. urvalsgrundande meriter och uppgifter, och
4. de uppgifter i övrigt som en student åberopar i samband med antagning

till en utbildning, med undantag för sådana uppgifter som en student lämnar
in som underlag för beslut om anmälningsavgift eller studieavgift.

Varje students identitet ska anges på det sätt som föreskrivs i 2 kap. 5 §.

4 §

7

Uppgifter på medium för automatiserad behandling får lämnas ut från

antagningsregistret till

1. en högskola, om uppgifterna rör
a) behörighet och underlag för urval eller studiemeriter som en student vill

tillgodoräkna sig eller åberopa i samband med antagning till en utbildning
eller utfärdande av examen,

b) skyldighet att betala anmälningsavgift och studieavgift, och
c) uppgift om betald anmälningsavgift och studieavgift,
2. Centrala studiestödsnämnden, om uppgifterna behövs för beviljande

och utbetalning av studiestöd,

4 Senaste lydelse 2001:1133.

5 Senaste lydelse 2005:665.

6 Senaste lydelse 2005:665.

7 Senaste lydelse 2007:264.

SFS 0595-0617.fm Page 3 Tuesday, June 15, 2010 8:36 AM

background image

4

SFS 2010:595

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

3. SCB, enligt bestämmelserna i denna förordning, och
4. en student, om uppgifterna rör honom eller henne själv.

6 §

8

För gallring av antagningsregistret gäller 10 § första och andra styck-

ena arkivlagen (1990:782), om inte något annat föreskrivs i denna förord-
ning.

Uppgifter om en student ska gallras fem år efter det att uppgifter senast

påförts.

En uppgift om medborgarskap som Verket för högskoleservice behöver

som underlag för beslut om anmälningsavgift eller studieavgift ska gallras så
snart antagningsregistret har uppdaterats med uppgift om studenten tillhör
den personkrets som ska betala anmälningsavgift eller studieavgift.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas första gång-

en på uppgifter som avser utbildning som avses bedrivas efter den 31 juli
2011.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

8 Senaste lydelse 2005:665.

SFS 0595-0617.fm Page 4 Tuesday, June 15, 2010 8:36 AM

;