SFS 2010:596 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

100596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:130) om
yrkeshögskolan;

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:130) om yrkeshög-

skolan

dels att 8 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 5 kap. 9 § ska lyda ⬝Upphörande, återkrav

och innehållande av statlig finansiering⬝,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 11 §, av

följande lydelse.

5 kap.

11 §

Om någon bestämmelse eller något villkor som gäller för statsbidrag

enligt denna förordning i väsentlig mån har åsidosatts, får Myndigheten för
yrkeshögskolan besluta att bidrag helt eller delvis ska hållas inne från kom-
mande utbetalningar i väntan på rättelse. Om rättelse inte görs, får myndig-
heten besluta att det innehållna beloppet ska dras av från statsbidraget.

8 kap.

1 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Myndigheten för
yrkeshögskolan än beslut enligt 5 kap. 11 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:596

Utkom från trycket
den 18 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010