SFS 2010:597 Förordning om ändring i förordningen (2007:1227) med instruktion för Harpsundsnämnden

100597.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1227) med
instruktion för Harpsundsnämnden;

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1227) med instruktion

för Harpsundsnämnden ska ha följande lydelse.

1 §

Harpsundsnämnden har till uppgift att driva jordbruk och skogsbruk

vid statens egendom Harpsund. Nämnden svarar dock inte för förvaltning av
huvudbyggnaden med tillhörande flygelbyggnader och inte heller för för-
valtning av trädgård och park vid huvudbyggnaden.

Harpsundsnämnden ska också vårda och förvalta statens egendom Yxta-

holm.

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2010.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

Thomas Strömgren
(Statsrådsberedningen)

SFS 2010:597

Utkom från trycket
den 18 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010