SFS 2010:599 Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

100599.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 kap. 1, 3 b, 9 och 9 a §§ lagen

(2003:113) om elcertifikat ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

3

Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är innehavaren av en enligt 5 §

godkänd produktionsanläggning där el produceras med användande av en el-
ler flera av följande förnybara energikällor:

1. vindkraft,
2. solenergi,
3. vågenergi,
4. geotermisk energi, eller
5. biobränslen.
Om flera produktionsanläggningar för vindkraft finns i närheten av varan-

dra och gemensamt matar in el på ledningsnätet, ska de anses som separata
anläggningar vid tillämpningen av denna lag.

Innehavaren av en produktionsanläggning enligt första stycket där pro-

duktionen sker med användning av flytande biobränslen är berättigad att bli
tilldelad elcertifikat endast om biobränslena är att anse som hållbara enligt
lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bio-
bränslen.

Om produktionskapaciteten till följd av investeringar i produktions-

höjande åtgärder varaktigt ökats i en anläggning som avses i 1 eller 1 a § ef-
ter utgången av år 2006, ska den ökade produktionen av förnybar el berättiga
innehavaren att bli tilldelad elcertifikat.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela föreskrifter om

1. vad som avses med biobränslen i första stycket 5, och
2. villkoren för att tilldelas elcertifikat enligt fjärde stycket.

1 Prop. 2009/10:164, bet. 2009/10:MJU26, rskr. 2009/10:299.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och
ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG. (EUT L 140,
5.6.2009, s. 16, Celex 32009L0028).

3 Senaste lydelse 2009:269.

SFS 2010:599

Utkom från trycket
den 18 juni 2010

background image

2

SFS 2010:599

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

3 b §

4

Tillsynsmyndigheten ska, efter ansökan av produktionsanlägg-

ningens innehavare, lämna förhandsbesked om möjligheten till godkännande
för tilldelning av elcertifikat enligt 1 § fjärde stycket, 2 § tredje stycket eller
3 a §.

Ett förhandsbesked, som innebär att ett godkännande enligt 5 § kommer

att meddelas efter ansökan, får förenas med villkor och är bindande vid
prövning av en ansökan om ett sådant godkännande.

9 §

5

För ökad produktionskapacitet i anläggningar som avses i 1 § fjärde

stycket och 2 § tredje stycket har producenten inte rätt att tilldelas elcertifi-
kat när femton år har gått från den dag då produktionen av förnybar el ökade.
Elcertifikat får inte heller tilldelas efter utgången av år 2035.

För anläggningar som avses i 3 a § har producenten inte rätt att tilldelas

elcertifikat när femton år har gått från den dag då anläggningen, enligt till-
synsmyndighetens beslut om godkännande enligt 5 §, är att anse som ny. El-
certifikat får inte heller tilldelas efter utgången av år 2035.

Om en ansökan om godkännande för tilldelning av elcertifikat enligt 1 §

fjärde stycket, 2 § tredje stycket eller 3 a § kommer in till tillsynsmyndighe-
ten efter det att anläggningens godkännande för tilldelning har återkallats en-
ligt 6 kap. 6 § 3 a, får elcertifikat endast tilldelas från tillsynsmyndighetens
nya beslut om godkännande för tilldelning av elcertifikat.

9 a §

6

Om en anläggnings godkännande för tilldelning av elcertifikat har

återkallats enligt 6 kap. 6 §, får elcertifikat inte tilldelas för samma produk-
tionsanläggning om anläggningen endast har flyttats till en annan plats.

Tilldelning av elcertifikat för ökad produktionskapacitet enligt 1 § fjärde

stycket eller 2 § tredje stycket får dock ske trots vad som sägs i första
stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:269.

5 Senaste lydelse 2010:490.

6 Senaste lydelse 2009:269.