SFS 2010:600 Lag om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

100600.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att ikraftträdande- och övergångs-

bestämmelserna till lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om
skatt på energi ska ha följande lydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 7 kap. 3 § fjärde stycket och 7 kap. 4 § andra stycket

tillämpas dock från och med den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:164, bet. 2009/10:MJU26, rskr. 2009/10:299.

SFS 2010:600

Utkom från trycket
den 18 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010