SFS 2010:604 Förordning med instruktion för Smittskyddsinstitutet

100604.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Smittskyddsinstitutet;

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 §

Smittskyddsinstitutet ska genom kunskapsuppbyggnad och kunskaps-

spridning främja befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och bidra
till att landets smittskydd fungerar effektivt.

2 §

Smittskyddsinstitutet ska inom smittskyddsområdet

1. svara för uppföljning, utvärdering och metodutveckling,
2. svara för kunskapsuppbyggnad som vilar på beteendevetenskaplig,

samhällsvetenskaplig och medicinsk grund,

3. förse regeringen, Socialstyrelsen och övriga myndigheter med kun-

skaps- och beslutsunderlag, och

4. förmedla kunskap till berörda inom hälso- och sjukvård, kommunal

vård och omsorg samt berörda inom andra samhällssektorer.

Särskilda uppgifter

3 §

Smittskyddsinstitutet ska särskilt

1. följa och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar nationellt

och internationellt samt analysera konsekvenserna av denna utveckling för
samhället och den enskilde,

2. följa och analysera immunitetsläget och genomförandet av vacci-

nationsprogram,

3. följa och analysera beteende- och omvärldsförändringar av betydelse

för smittskyddet samt hur sådana förändringar påverkar förutsättningarna för
smittskyddet i landet,

4. utvärdera effekterna av smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjuk-

vården och andra samhällssektorer,

5. inom sitt verksamhetsområde ta initiativ till åtgärder som skyddar

befolkningen mot smittsamma sjukdomar i kris och under höjd beredskap,

6. utföra mikrobiologiska laboratorieundersökningar som är av unik natur

eller som av andra skäl inte utförs av andra laboratorier, och

SFS 2010:604

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

2

SFS 2010:604

7. svara för stöd till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som

bedriver diagnostik av betydelse för landets smittskydd.

4 §

Föreskrifter om Smittskyddsinstitutets medverkan i totalförsvaret och i

krisberedskap finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap.

5 §

Smittskyddsinstitutet får

1. inom sitt ansvarsområde och om verksamheten i övrigt medger det

utföra uppdrag inom eller utom landet,

2. bedriva forskning som är nödvändig för att myndighetens uppdrag ska

kunna fullgöras, och

3. i samarbete med laboratorier utföra diagnostiska undersökningar som

även kan utföras av andra laboratorier (rutindiagnostik), om undersökning-
arna är nödvändiga för myndighetens kompetensförsörjning.

Uppgifter som rör hiv/aids och andra sexuellt överförbara och
blodburna sjukdomar

6 §

Smittskyddsinstitutet ska när det gäller hiv/aids och andra sexuellt

överförbara och blodburna sjukdomar

1. verka för att begränsa spridningen och konsekvenserna för samhället

och enskilda,

2. främja utvecklingsinsatser på lokal, regional och nationell nivå och

inom berörda samhällssektorer,

3. främja ett långsiktigt och tvärsektoriellt förebyggande arbete som är

särskilt anpassat till allmänhetens och riskutsatta gruppers behov,

4. verka för att skapa öppenhet om hiv/aids och motverka stigmatisering

och diskriminering av hivsmittade och deras anhöriga,

5. bidra till att utveckla metoder för kommunikation riktad till allmän-

heten och riskutsatta grupper,

6. främja ideella organisationers verksamhet inom området,
7. lämna förslag till regeringen på övergripande prioriteringar och villkor

för statsbidrag inom området, och

8. i mån av tillgängliga medel, besluta om statsbidrag samt följa upp och

utvärdera de insatser som finansieras med statsbidrag.

Uppgifter som rör rationell antibiotikaanvändning och minskad
antibiotikaresistens

7 §

Smittskyddsinstitutet ska

1. arbeta för att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid

bakteriella infektioner hos människor och djur,

2. sammanställa och aktivt förmedla kunskap i frågor som rör antibiotika-

resistens till hälso- och sjukvården, socialtjänsten och allmänheten,

3. medverka till att förskrivare, övriga berörda yrkesgrupper och allmän-

heten tillämpar de kunskaper som finns om antibiotikaresistens,

4. främja insatser på lokal och regional nivå i frågor som rör antibio-

tikaresistens, och

background image

3

SFS 2010:604

5. inom sitt verksamhetsområde uppmärksamma frågor som rör annan

mikrobiell resistens än antibiotikaresistens, vårdrelaterade sjukdomar och
vårdhygien.

Uppgifter i samband med smittutbrott

8 §

Smittskyddsinstitutet ska ansvara för en central fältepidemiologisk

grupp med uppgift att bistå myndigheter, landsting, kommuner och organisa-
tioner med expertstöd

1. vid konstaterade eller misstänkta utbrott av allvarliga smittsamma sjuk-

domar, och

2. vid utvärdering av risker och behov av förebyggande åtgärder när det

gäller utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar.

Innan den centrala fältepidemiologiska gruppen bistår med expertstöd ska

Smittskyddsinstitutet informera Socialstyrelsen.

9 §

Den centrala fältepidemiologiska gruppen får bistå med expertstöd vid

katastrofer eller allvarliga utbrott av smittsamma sjukdomar i andra länder
och stödja svenska civila och militära internationella krishanteringsinsatser.

Smittskyddsinstitutet får endast besluta om internationella insatser enligt

första stycket under förutsättning att insatserna finansieras av någon annan
än Smittskyddsinstitutet.

Smittskyddsinstitutet ska före beslut om internationella insatser samråda

med Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Socialstyrelsen om de
åtgärder institutet avser att vidta. Vid insatser som rör bistånd ska Smitt-
skyddsinstitutet dessutom samråda med Styrelsen för internationellt utveck-
lingsarbete (Sida).

Uppgifter som rör experimentell biomedicin

10 §

Smittskyddsinstitutet ska tillhandahålla ett forskningslaboratorium

som med beaktande av forskningskrav och djurskyddskrav möjliggör mikro-
biologisk forskning på försöksdjur.

Uppgifter i EU-arbete och annat internationellt samarbete

11 §

Innan Smittskyddsinstitutet deltar i samarbete inom EU eller interna-

tionellt ska myndigheten underrätta regeringen om det planerade samarbetet
och avvakta dess instruktioner.

12 §

Smittskyddsinstitutet ska

1. fullgöra de uppgifter i fråga om epidemiologisk övervakning som ska

utföras av en myndighet som avses i artikel 1 andra stycket i Europaparla-
mentets och rådets beslut 2119/98/EG av den 24 september 1998 om att
bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smitt-
samma sjukdomar i gemenskapen

1 och

2. fullgöra de uppgifter som ska utföras av ett erkänt behörigt organ enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april

1 EGT L 268, 3.10.1998, s. 1 (Celex 31998D119).

background image

4

SFS 2010:604

2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll
av sjukdomar

2.

13 §

Smittskyddsinstitutet ska

1. samordna uppföljningen av Sveriges åtaganden enligt FN:s general-

församlings resolution S-26/2 angående hiv/aids antagen den 2 augusti 2001,
och

2. svara för Sveriges åtaganden att följa förekomsten av poliovirus hos

människor och i miljön samt att avlägsna poliovirus från laboratorier inom
ramen för Världshälsoorganisationens (WHO) arbete med polioutrotning.

14 §

Smittskyddsinstitutet ska inom ramen för den egna verksamheten och

i samarbete med andra aktörer arbeta för att bidra till genomförandet av
Sveriges politik för global utveckling.

Samverkan

15 §

Smittskyddsinstitutet ska bistå Socialstyrelsen med de kunskaps- och

beslutsunderlag som Socialstyrelsen behöver för att fullgöra sina uppgifter.
Dessa kunskaps- och beslutsunderlag ska tas fram i samråd med Social-
styrelsen.

Smittskyddsinstitutets arbete med kunskapsspridning ska planeras och

genomföras i samråd med Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter så
att den statliga styrningen av hälso- och sjukvården och informationen till
allmänheten är samordnad.

Ledning

16 §

Smittskyddsinstitutet leds av en myndighetschef.

17 §

Vid Smittskyddsinstitutet ska det finnas ett insynsråd som består av

högst tio ledamöter.

Rådgivande organ

18 §

Vid Smittskyddsinstitutet ska det finnas ett nationellt råd för insatser

mot hiv/aids. Rådet ska bistå Smittskyddsinstitutet

1. i frågor som rör hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna

sjukdomar, och

2. i arbetet med att främja ett tvärsektoriellt och lokalt förankrat arbetssätt

där berörda myndigheter, landsting, kommuner och ideella organisationer
ingår.

Rådet består av högst tolv ledamöter.

19 §

Vid Smittskyddsinstitutet ska det finnas en strategigrupp för rationell

antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (Strama). Strategi-
gruppen ska bistå Smittskyddsinstitutet

2 EUT L 142, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0851).

background image

5

SFS 2010:604

1. i frågor som rör rationell antibiotikaanvändning och minskad antibioti-

karesistens, och

2. i arbetet med att främja ett tvärsektoriellt och lokalt förankrat arbetssätt

där berörda myndigheter, landsting, kommuner och ideella organisationer
ingår.

Strategigruppen består av högst tolv ledamöter.

Anställning och uppdrag

20 §

Generaldirektören är myndighetschef.

21 §

Ordföranden och övriga ledamöter i det nationella rådet för insatser

mot hiv/aids och i Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och
minskad antibiotikaresistens (Strama) utses av Smittskyddsinstitutet.

Personalansvarsnämnd

22 §

Vid Smittskyddsinstitutet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

23 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Smitt-

skyddsinstitutet.

Avgifter

24 §

Smittskyddsinstitutet ska ta ut avgifter för

1. diagnostiska undersökningar som avses i 3 § 6 och 5 § 3,
2. uppdragsverksamhet som avses i 5 § 1,
3. internationella insatser som avses i 9 § första och andra stycket, och
4. forskning som bedrivs med stöd av den experimentella biomedicin som

avses i 10 §.

Avgifterna för diagnostiska undersökningar som avses i 3 § 6 ska beräk-

nas så att full kostnadstäckning uppnås. I övrigt beslutar Smittskydds-
institutet om avgifternas storlek. Detta gäller dock inte i de fall som avses i
15 § avgiftsförordningen (1992:191).

�verklagande

25 §

Smittskyddsinstitutets beslut i ärenden om fördelning av statsbidrag

får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010, då förordningen

(2007:1215) med instruktion för Smittskyddsinstitutet ska upphöra att gälla.

background image

6

SFS 2010:604

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)