SFS 2010:605 Förordning om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen

100605.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1243) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1243) med instruk-

tion för Socialstyrelsen

dels att 15 och 22 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 8 § ska ha följande lydelse.

8 §

Socialstyrelsen ska

1. vaka över verksamheterna när det gäller kvalitet och säkerhet samt den

enskildes rättigheter,

2. samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso- och sjuk-

vård när det gäller barn och ungdom,

3. ha det övergripande ansvaret för hälsofrågor inom samtliga miljökvali-

tetsmål,

4. bidra med underlag och expertkunskap för det arbete som regeringen

bedriver nationellt och internationellt,

5. vara behörig myndighet för yrken inom hälso- och sjukvården enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september
2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer

1, ändrat genom rådets direktiv

2006/100/EG

2,

6. inför beslut eller andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna

för barn och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa,

7. medverka i totalförsvaret och i krisberedskap i enlighet med förord-

ningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samt samordna och
övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens, hälsoskydd-
ets, smittskyddets och socialtjänstens beredskap,

8. samordna, följa och utveckla smittskyddet på nationell nivå,
9. samordna en beredskap mot allvarliga hälsohot enligt lagen

(2006:1570) om internationella hot mot människors hälsa,

10. fullgöra de uppgifter som ska utföras av en behörig hälsomyndighet

enligt Europaparlamentets och rådets beslut 2119/98/EG av den
24 september 1998 om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning
och kontroll av smittsamma sjukdomar i gemenskapen

3,

1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

2 EUT L 363, 20.12.2006, s. 141 (Celex 32006L0100).

3 EGT L 268, 3.10.1998, s. 1 (Celex 31998D2119).

SFS 2010:605

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

2

SFS 2010:605

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

11. fullgöra de uppgifter som ska utföras av ett erkänt behörigt organ en-

ligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den
21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och
kontroll av sjukdomar

4,

12. på regeringens uppdrag samordna förberedelserna för försörjningen

med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap, för att upprätt-
hålla en katastrofmedicinsk beredskap och inför allvarliga utbrott av smitt-
samma sjukdomar,

13. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag, och

14. handlägga ärenden om statsbidrag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

4 EUT L 142, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0851).