SFS 2010:606 Förordning om ändring i förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

100606.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:93) om
statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids
och vissa andra smittsamma sjukdomar;

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 5�7, 10, 14, 15, 17�20, 22 och 23 §§ förord-

ningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och
vissa andra smittsamma sjukdomar ska ha följande lydelse.

5 §

Ansökan om bidrag enligt denna förordning prövas av Smittskydds-

institutet efter hörande av Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen.

6 §

En ansökan om organisations- eller verksamhetsbidrag ska ha kommit

in senast den 1 september året före bidragsåret eller senast den senare tid-
punkt som Smittskyddsinstitutet beslutat.

7 §

Ansökan om bidrag ska göras skriftligen på en blankett som Smitt-

skyddsinstitutet tillhandahåller.

Det ska intygas i ansökan att de uppgifter som lämnas där är riktiga.
Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av en behörig företrädare för

den organisation som ansöker om bidrag.

10 §

Sökanden är skyldig att lämna Smittskyddsinstitutet också andra

handlingar och uppgifter som Smittskyddsinstitutet begär för prövning av
ansökan.

14 §

Smittskyddsinstitutet beslutar i det enskilda fallet om de mål och vill-

kor som ska gälla för bidraget.

15 §

Beslut om bidrag ska avse ett visst bidragsår. Ett bidragsår för orga-

nisationsbidrag avser ett kalenderår. För verksamhetsbidrag avser ett
bidragsår en tolvmånadersperiod.

Smittskyddsinstitutet fattar beslut om organisationsbidrag vid endast ett

tillfälle under ett kalenderår samt om verksamhetsbidrag vid högst tre tillfäl-
len under ett kalenderår, vid de tidpunkter som Smittskyddsinstitutet beslutar.

17 §

För att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte i frågor som rör statsbidraget

ska det hos Smittskyddsinstitutet finnas ett råd med representanter för såda-
na organisationer som avses i 1 §.

SFS 2010:606

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

2

SFS 2010:606

18 §

En organisation som har tagit emot organisationsbidrag är skyldig att

senast den 1 mars året efter det år då det beviljade bidraget betalats ut lämna
Smittskyddsinstitutet en ekonomisk redovisning av de utbetalade medlen
och en redovisning av vad medlen har använts till.

En organisation som har tagit emot verksamhetsbidrag enligt denna

förordning är skyldig att lämna en slutredovisning till Smittskyddsinstitutet
senast en månad efter det att aktiviteterna har slutförts. Redovisningen ska
innehålla en ekonomisk redovisning, en redogörelse för vad medlen använts
till, de resultat som uppnåtts och hur de förhåller sig till det ändamål som
bidraget har beviljats för.

Organisationens revisor och, om det bidrag som har tagits emot uppgått

till minst fem prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,
en auktoriserad eller godkänd revisor, ska intyga att redovisningen är tillför-
litlig och räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter och vill-
kor m.m. har följts.

19 §

En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är

förutom vad som anges i 18 § skyldig att, på begäran av Smittskydds-
institutet, lämna Smittskyddsinstitutet det underlag som behövs för gransk-
ningen av redovisningen.

20 §

Smittskyddsinstitutet ska årligen senast den 31 maj lämna regeringen

en samlad ekonomisk redovisning. Av redovisningen ska det framgå vilka
som fått bidrag, med hur stort belopp och för vilka ändamål. Vidare ska
redovisningen innehålla en sammanfattande redogörelse för statsbidragets
användning i förhållande till bidragets syfte och till de mål som angetts i
särskilda regeringsbeslut. Den ekonomiska redovisningen ska vara granskad
av en auktoriserad eller godkänd revisor.

Smittskyddsinstitutet ska vartannat år, med början år 2012, vid samma tid

även lämna regeringen en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande
till syftena med bidraget.

22 §

Smittskyddsinstitutet får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett

bidrag

1. om mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på

annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp,

2. om bidraget av annat skäl lämnats felaktigt eller med för högt belopp

och mottagaren borde ha insett detta,

3. om bidraget helt eller delvis inte utnyttjats eller inte använts för det

ändamål det har beviljats för,

4. om mottagaren inte lämnar sådana handlingar och underlag som avses i

18 och 19 §§, eller

5. om villkor i beslutet inte har följts.

23 §

Smittskyddsinstitutets beslut enligt denna förordning får inte över-

klagas.

background image

3

SFS 2010:606

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009