SFS 2010:607 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

100607.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 4 § och 7 kap. 15 a § utlänningsförord-

ningen (2006:97) ska ha följande lydelse.

5 kap.

4 §

1

Den som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och åberopat skäl

enligt 4 kap. 1, 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) är undantagen från
skyldigheten att ha arbetstillstånd. Undantaget gäller dock inte

1. en utlänning som saknar identitetshandlingar, om inte utlänningen med-

verkar till att klarlägga sin identitet,

2. om det är sannolikt att utlänningen kommer att överföras enligt rådets

förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och meka-
nismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en
asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlems-
stat

2 (Dublinförordningen), eller

3. om det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas med omedelbar

verkställighet enligt 8 kap. 6 § utlänningslagen.

Undantaget gäller fram till dess att utlänningen lämnar landet eller ett

beslut om att bevilja honom eller henne uppehållstillstånd har vunnit laga
kraft. Undantaget upphör dock att gälla om en utlänning inte medverkar till
verkställigheten av ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning.

Migrationsverket utfärdar särskilt bevis om undantag från skyldigheten att

ha arbetstillstånd.

7 kap.

15 a §

3

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har rätt att hos Mig-

rationsverket ta del av följande uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. bevis om uppehållstillstånd eller uppehållsrätt,
3. dag för beslut om uppehållstillstånd, utfärdande av registreringsbevis

eller uppehållskort samt uppgift om varje period för vilken uppehållstillstånd
har beviljats eller registreringsbevis eller uppehållskort har utfärdats,

1 Senaste lydelse 2009:1549.

2 EUT L 50, 25.2.2003, s. 1 (Celex 32003R0343).

3 Senaste lydelse 2009:1549.

SFS 2010:607

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

2

SFS 2010:607

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

4. inresedatum,

5. datum för ansökan om uppehållstillstånd, registrering eller ansökan om

uppehållskort,

6. särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § tredje stycket,
7. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som flykting enligt

4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlän-
ningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, och

8. att statusförklaring har beviljats enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen eller

motsvarande äldre bestämmelser.

Om det finns skäl för det ska Migrationsverket på eget initiativ lämna

uppgifter som avses i första stycket till Försäkringskassan och Pensionsmyn-
digheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)