SFS 2010:608 Förordning om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

100608.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:720) om
behandling av personuppgifter i verksamhet enligt
utlännings- och medborgarskapslagstiftningen;

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 6 a § förordningen (2001:720) om behandling

av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskaps-
lagstiftningen ska ha följande lydelse.

6 a §

1

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får ha direktåtkomst

till uppgifter i Migrationsverkets verksamhetsregister. Direktåtkomsten ska
begränsas till uppgifter som behövs inom Försäkringskassans och Pensions-
myndighetens verksamhet som underlag för att bedöma eller fastställa för-
mån, ersättning eller annat stöd åt en enskild eller som behövs i ett ärende
om motsvarande stöd. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får ha
direktåtkomst först sedan Migrationsverket har försäkrat sig om att handläg-
gare hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten bara kan ta del av
uppgifter om personer som är aktuella i ärenden eller verksamhet som avser
registrering av enskilda hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Direktåtkomsten får endast avse uppgift om
1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. bevis om uppehållstillstånd eller uppehållsrätt,
3. dag för beslut om uppehållstillstånd, utfärdande av registreringsbevis

eller uppehållskort samt uppgift om varje period för vilken uppehållstillstånd
har beviljats eller registreringsbevis eller uppehållskort har utfärdats,

4. inresedatum,
5. datum för ansökan om uppehållstillstånd, registrering eller ansökan om

uppehållskort,

6. särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § tredje stycket utlänningsförordningen

(2006:97),

7. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som flykting enligt

4 kap. 1 § eller annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlän-
ningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, och

8. att statusförklaring har beviljats enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen eller

motsvarande äldre bestämmelser.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

1 Senaste lydelse 2009:1557.

SFS 2010:608

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

2

SFS 2010:608

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)