SFS 2010:609 Förordning om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

100609.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen;

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 33 § förordningen (2007:846) om fluorerade

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

1 ska ha följande lydelse.

33 §

I fråga om installation, service och underhåll av mobil utrustning är

det, om utrustningen innehåller mindre än 3 kilogram köldmedier, trots 31 §
tillräckligt att

1. certifieringen avser de minimikrav på färdigheter och kunskaper enligt

kategori I och II i bilagan till EU-förordningen om certifiering för kyl- och
värmeutrustning som är relevanta för arbetet, eller

2. arbetet utförs av någon som inte är certifierad men under arbetsledning

av någon som är certifierad och med tillgång till nödvändiga verktyg och ru-
tiner.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2009:1605.

SFS 2010:609

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010