SFS 2010:612 Lag om ändring i brottsbalken

100612.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken2

dels att 37 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 37 kap. 3, 5�8 och 11 §§ samt 38 kap. 12 § ska ha följande ly-

delse.

37 kap.

3 §

3

Valbar till ledamot eller ersättare i en övervakningsnämnd är den som

har rösträtt vid val av kommunfullmäktige och som är folkbokförd inom
nämndens verksamhetsområde. Den som har en förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken får inte väljas till ledamot eller ersättare. Inte heller får en
lagfaren domare, åklagare, polisman, kriminalvårdstjänsteman eller advokat
eller den som annars har till yrke att föra andras talan inför rätta väljas till
ledamot eller ersättare. �vervakningsnämnden prövar självmant den valdes
behörighet.

Upphör en ledamot att vara valbar, är uppdraget förfallet.

5 §

4

En ledamot och en ersättare i en övervakningsnämnd ska ha avlagt

domared. För ledamot och ersättare ska samma jävsregler gälla som för
domare. Bestämmelsen i 4 kap. 13 § 7 rättegångsbalken ska dock inte tilläm-
pas.

I fråga om beslut av en övervakningsnämnd gäller i tillämpliga delar vad

som är föreskrivet om omröstning i brottmål i överrätt.


6 §

5

Om den dömde begär det, har han eller hon rätt att höras muntligen i

ett ärende hos en övervakningsnämnd.

7 §

6

Den som har dömts till fängelse får begära prövning av Kriminal-

vårdens beslut enligt 26 kap. 11 §, 12 § andra meningen eller 13 § andra
meningen hos den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde det
frivårdskontor där den övervakade är inskriven är beläget. Nämnden får ock-

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

2 Senaste lydelse av 37 kap. 4 § 1983:240.

3 Senaste lydelse 1991:510.

4 Senaste lydelse 1981:211.

5 Senaste lydelse 1981:211. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

6 Senaste lydelse 2005:967. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2010:612

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

2

SFS 2010:612

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

så självmant ta upp ett sådant beslut till omprövning eller själv meddela ett
sådant beslut. Kriminalvården kan överlämna ett ärende enligt nämnda
bestämmelser till nämnden för avgörande.

8 §

7

Bestämmelserna i 7 § tillämpas på motsvarande sätt i fråga om den

som har dömts till skyddstillsyn.

11 §

8

Beslut av en övervakningsnämnd i frågor som avses i 26 kap. 11, 15,

18, 19 och 22 §§ samt 28 kap. 5 a § andra stycket, 7 och 11 §§ får överklagas
till tingsrätten i den ort där övervakningsnämnden är belägen. �verklagandet
ska ges in till övervakningsnämnden. Klagotiden räknas från den dag då den
klagande fick del av beslutet. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om
domstolsärenden. �vervakningsnämnden ska dock inte vara part i dom-
stolen.

Beslut enligt denna balk av en övervakningsnämnd i andra frågor än som

avses i första stycket får inte överklagas.

38 kap.

12 §

9

Polismyndigheten ska lämna domstolar, övervakningsnämnder och

Kriminalvården handräckning för den dömdes inställelse i mål eller ärende
enligt denna balk eller för hans eller hennes omhändertagande enligt 26 kap.
22 § eller 28 kap. 6 b § eller 11 §.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. �renden som kommit in till

hovrätten före ikraftträdandet men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre
bestämmelser.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Corell
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 2005:688. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

8 Senaste lydelse 1981:211.

9 Senaste lydelse 2005:967.