SFS 2010:613 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

100613.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 106 kap. 17, 19, 28, 30, 31 och

36 §§ socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

106 kap.

17 §

Utan hinder av 16 § lämnas sjukersättning och aktivitetsersättning för

tid under vilken den försäkrade vistas utanför anstalt enligt 11 kap. 3 eller
5 § fängelselagen (2010:610).

19 §

Om en försäkrad som får sjukersättning eller aktivitetsersättning

vistas i ett familjehem eller hem för vård eller boende inom socialtjänsten på
grund av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, ska han eller hon för
varje dag betala för sitt uppehälle när staten bekostar vistelsen. Detsamma
gäller för tid när den försäkrade vistas utanför anstalt enligt 11 kap. 3 §
fängelselagen (2010:610).

28 §

Den försäkrade ska inte betala för sitt uppehälle när han eller hon vis-

tas utanför anstalt enligt 11 kap. 5 § fängelselagen (2010:610).

30 §

Om den som får garantipension till omställningspension sedan minst

trettio dagar i följd är intagen i kriminalvårdsanstalt eller är häktad ska, från
och med den trettioförsta dagen, garantipensionen lämnas med högst ett
belopp som innebär att denna tillsammans med omställnings- eller änkepen-
sionen per månad uppgår till 4,5 procent av prisbasbeloppet.

Denna begränsning gäller inte för tid under vilken den pensions-

berättigade vistas utanför anstalt enligt 11 kap. 3 eller 5 § fängelselagen
(2010:610).

31 §

Om den som får omställningspension, garantipension till

omställningspension eller änkepension vistas i ett familjehem eller hem för
vård eller boende inom socialtjänsten på grund av skyddstillsyn med särskild
behandlingsplan ska han eller hon för varje dag betala för sitt uppehälle när
staten bekostar vistelsen. Detsamma gäller för tid när en pensionsberättigad
vistas utanför anstalt enligt 11 kap. 3 § fängelselagen (2010:610).

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

SFS 2010:613

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

2

SFS 2010:613

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

36 §

I fråga om en försäkrad som har rätt till bostadstillägg och som är

intagen i anstalt och avtjänar fängelsestraff som överstiger två år lämnas
bostadstillägg under längst två månader efter det att vistelsen i anstalten
inleddes eller fängelsestraffet började verkställas på något annat sätt.
Bostadstillägg får dock lämnas för tiden från och med den tredje månaden
före den månad då frigivning ska ske eller från och med den månad då den
intagne påbörjar en vistelse utanför anstalt enligt 11 kap. 5 § fängelselagen
(2010:610).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)