SFS 2010:614 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

100614.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m.;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 § lagen (1963:193) om samar-

bete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av
straff m.m. ska ha följande lydelse.

27 §

2

�vervakningsnämndens beslut om framställning enligt 15 § första

stycket eller 22 § eller om förklaring som avses i 19 § andra stycket får över-
klagas till tingsrätten i den ort där övervakningsnämnden är belägen. Det-
samma gäller övervakningsnämndens beslut med stöd av 19 § första stycket
om omhändertagande enligt 26 kap. 22 § brottsbalken. �verklagandet ska
ges in till övervakningsnämnden. Klagotiden räknas från den dag då den
dömde fick del av beslutet. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om
domstolsärenden. �vervakningsnämnden ska dock inte vara part i dom-
stolen.

�vervakningsnämndens beslut som avses i denna paragraf gäller omedel-

bart, om inte annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. �renden som kommit in till hov-

rätten före ikraftträdandet men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre be-
stämmelser.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

2 Senaste lydelse 2005:690.

SFS 2010:614

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010