SFS 2010:617 Lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

100617.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m.;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs 19 och 23 §§ lagen (1974:202) om

beräkning av strafftid m.m.

2 ska ha följande lydelse.

19 §

Vid verkställighet av fängelse räknas strafftiden, när den dömde är

häktad eller omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken
eller på annan grund intagen i kriminalvårdsanstalt, från den dag då domen
får verkställas och i annat fall från den dag då den dömde enligt 10 § tas in i
häkte eller kriminalvårdsanstalt eller omhändertas av polismyndighet för
förpassning.

Den tid som en intagen vistas utanför anstalt enligt 10 kap. 3 § fängelse-

lagen (2010:610) eller enligt 4 kap. 29 eller 31 § lagen (2000:562) om inter-
nationell rättslig hjälp i brottmål ska räknas in i verkställighetstiden. Det-
samma gäller den tid som en intagen vistas utanför anstalt med stöd av
9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 2 eller 4 § eller 11 kap. 1 § fängelselagen, om inte sär-
skilda skäl talar mot det.

Den tid som den dömde hållits i häkte i målet eller varit omhändertagen

enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken efter det att slutlig dom eller
beslut däri meddelades, ska räknas in i verkställighetstiden.

23 §

3

Om avbrott ägt rum i verkställigheten av fängelse, ska det antal dagar

som avbrottet varat läggas till slutdagen.

Som avbrott anses inte att den som avtjänar fängelse häktas med anled-

ning av misstanke om brott.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

2 Lagen omtryckt 1990:1010.

3 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2010:617

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010