SFS 2010:618 Lag om ändring i passlagen (1978:302)

100618.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i passlagen (1978:302);

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om passlagen (1978:302)

dels att 29 § ska upphöra att gälla,
dels att 28 § ska ha följande lydelse.

28 §

2

Beslut av en övervakningsnämnd enligt denna lag får överklagas till

tingsrätten i den ort där övervakningsnämnden är belägen. �verklagandet
ska ges in till övervakningsnämnden. Klagotiden räknas från den dag då den
klagande fick del av beslutet. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om
domstolsärenden. �vervakningsnämnden ska dock inte vara part i dom-
stolen.

Beslut av Statens

institutionsstyrelse enligt denna lag får överklagas till

allmän förvaltningsdomstol

.

En chefsöverläkares beslut om anmälan enligt 20 § 1 får inte överklagas.

Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. �renden som kommit in till

hovrätten före ikraftträdandet men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre
bestämmelser.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

2 Senaste lydelse 2005:655.

SFS 2010:618

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010