SFS 2010:619 Lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet

100619.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:801) om internationellt
samarbete rörande kriminalvård i frihet;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 § lagen (1978:801) om interna-

tionellt samarbete rörande kriminalvård i frihet ska ha följande lydelse.

26 §

2

Kriminalvårdens beslut i frågor som avses i 10 §, 21 § första stycket,

24 § tredje stycket eller 25 § andra stycket överklagas till regeringen. Mot
annat beslut av Kriminalvården enligt denna lag får talan inte föras.

Om den dömde, i fall då begränsad verkställighet har anordnats här i lan-

det, inte är nöjd med en övervakningsnämnds beslut om prövotid, övervak-
ning, föreskrift, varning eller anmälan enligt 14 § tredje stycket, får han eller
hon överklaga beslutet till tingsrätten i den ort där övervakningsnämnden är
belägen. �verklagandet ska ges in till övervakningsnämnden. Klagotiden
räknas från den dag då den klagande fick del av beslutet. Vid överklagande
gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden. �vervakningsnämnden ska
dock inte vara part i domstolen.

�vervakningsnämndens beslut enligt andra stycket gäller omedelbart, om

inte annat förordnas.

I fråga om beslut som avses i 26 kap. 12 § andra meningen eller 13 §

andra meningen brottsbalken tillämpas 37 kap. 7 § samma balk. En över-
vakningsnämnds beslut i en sådan fråga får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

2 Senaste lydelse 2005:975.

SFS 2010:619

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010