SFS 2010:620 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

100620.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 a § polislagen (1984:387) ska

ha följande lydelse.

10 a §

2

Bestämmelserna i 4 kap. 10 § första stycket häkteslagen

(2010:611) om rätten att belägga någon med fängsel ska gälla även då en
polisman omhändertar eller på annat sätt inskränker någons rörelsefrihet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

2 Senaste lydelse 1998:27.

SFS 2010:620

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010