SFS 2010:621 Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

100621.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:572) om särskild
utlänningskontroll;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 a § lagen (1991:572) om särskild

utlänningskontroll ska ha följande lydelse.

8 a §

2

Säkerhetspolisen svarar för att ett beslut om förvar verkställs.

En utlänning som hålls i förvar enligt denna lag ska placeras i kriminal-

vårdsanstalt, häkte eller polisarrest. Den som är under arton år får dock inte
utan synnerliga skäl placeras i sådana lokaler. En utlänning som är under
arton år och som hålls i förvar enligt denna lag ska i första hand placeras i
sådana förvarslokaler som Migrationsverket ansvarar för enligt 11 kap. 2 §
utlänningslagen (2005:716). För behandlingen av en utlänning som placerats
i verkets förvarslokaler gäller bestämmelserna om Migrationsverkets be-
handling av förvarstagna i 11 kap. utlänningslagen.

För behandlingen av en utlänning som placerats i kriminalvårdsanstalt,

häkte eller polisarrest gäller häkteslagen (2010:611) i tillämpliga delar.
Utlänningen ska, utöver vad som följer av nämnda lag, beviljas de lättnader
och förmåner som kan medges med hänsyn till ordningen och säkerheten
inom anstalten, häktet eller arresten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

2 Senaste lydelse 2009:1545.

SFS 2010:621

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010