SFS 2010:623 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

100623.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk
undersökning;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1991:1137) om rättspsy-

kiatrisk undersökning ska ha följande lydelse.

8 §

2

Den som är häktad och ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning

ska utan dröjsmål och senast inom sju dagar från det att beslutet om under-
sökning kom in till undersökningsenheten föras över till denna. Sedan den
rättspsykiatriska undersökningen har avslutats, ska den misstänkte, om han
eller hon är i behov av psykiatrisk tvångsvård eller annan vård som inte
lämpligen kan ges på häktet, föras över till enhet inom hälso- och sjukvår-
den. I annat fall ska han eller hon föras tillbaka till häktet.

Om det finns särskilda skäl, får dock en rättspsykiatrisk undersökning

beträffande den som är häktad utföras i häktet. Beslut om detta meddelas av
Kriminalvården.

För behandlingen av den som är häktad och genomgår rättspsykiatrisk

undersökning finns bestämmelser i häkteslagen (2010:611) och i lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Corell
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

2 Senaste lydelse 2005:979.

SFS 2010:623

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010