SFS 2010:624 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

100624.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:451) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § lagen (1994:451) om intensiv-

övervakning med elektronisk kontroll ska ha följande lydelse.

19 §

2

�vervakningsnämndens beslut enligt denna lag gäller omedelbart,

om inte annat förordnas.

Den dömde får hos allmän förvaltningsdomstol överklaga ett beslut som

fattats av en övervakningsnämnd enligt denna lag. �vervakningsnämnden
ska inte vara part i domstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

2 Senaste lydelse 1996:784.

SFS 2010:624

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010