SFS 2010:625 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

100625.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 a § lagen (1998:603) om verk-

ställighet av sluten ungdomsvård

2 ska upphöra att gälla vid utgången av mars

2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

2 Senaste lydelse 2005:489.

SFS 2010:625

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010