SFS 2010:627 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

100627.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 2 § utlänningslagen

(2005:716) ska ha följande lydelse.

11 kap.

2 §

En utlänning som hålls i förvar enligt denna lag ska vistas i lokaler som

har ordnats särskilt för detta ändamål. Migrationsverket har ansvaret för
sådana lokaler.

Migrationsverket har ansvaret för behandlingen och tillsynen av en utlän-

ning som hålls i förvar.

För behandlingen av en utlänning som enligt 10 kap. 20 § placerats i

kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest gäller häkteslagen (2010:611) i
tillämpliga delar. Utlänningen ska, utöver vad som följer av nämnda lag,
beviljas de lättnader och förmåner som kan medges med hänsyn till ord-
ningen och säkerheten inom anstalten, häktet eller arresten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

SFS 2010:627

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010