SFS 2010:628 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

100628.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 35 kap. 15 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

35 kap.

15 §

Sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om en enskilds

personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts
för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut av Kriminalvården eller en övervaknings-

nämnd.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

SFS 2010:628

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010