SFS 2010:629 Förordning om ändring i förordningen (2007:1371) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

100629.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1371) med
instruktion för Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida);

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1371) med instruk-

tion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

dels att 6 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande

lydelse.

6 §

Myndigheten leds av en styrelse.

7 §

Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

11 a §

Vid myndigheten finns en överdirektör.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2010:629

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010