SFS 2010:630 Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

100630.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde och definitioner

1 §

I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om

länsplaner för regional transportinfrastruktur i Gotlands, Skåne, Hallands
och Västra Götalands län.

2 §

Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en

hållbar regional tillväxt och utveckling.

3 §

Denna lag gäller för Skåne läns landsting, Hallands läns landsting och

Västra Götalands läns landsting. Lagen gäller också, med undantag för 4 §
och 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting gäller i
sådant fall kommunen.

4 §

De landsting som avses i denna lag får besluta att landstingsfullmäkti-

ge och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och
regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige
och landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och region-
styrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteck-

ningen landstingsfullmäktige användas.

Regionalt tillväxtarbete

5 §

De landsting som avses i denna lag ska

1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna in-

satser för genomförandet av strategin,

2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (1991:900) besluta om

användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och

3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten

av det regionala tillväxtarbetet.

1 Prop. 2009/10:156, bet. 2009/10:KU37, rskr. 2009/10:324.

SFS 2010:630

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

2

SFS 2010:630

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

6 §

De landsting som avses i denna lag får utföra uppgifter inom ramen för

EU:s strukturfondsprogram.

Transportinfrastruktur

7 §

De landsting som avses i denna lag ska upprätta och fastställa läns-

planer för regional transportinfrastruktur.

Samverkan och samråd

8 §

De landsting som avses i denna lag ska samverka med

1. länets kommuner, och
2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.

9 §

De landsting som avses i denna lag ska samråda med företrädare för

berörda organisationer och näringslivet i länet.

Statliga myndigheter

10 §

Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den

strategi som fastställts för länets utveckling.

Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksam-

hetsområden lämna de landsting som avses i denna lag det biträde som de
behöver för regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplane-
ring. De ska också löpande informera de landsting som avses i denna lag om
pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveck-
ling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL
(Finansdepartementet)