SFS 2010:632 Lag om ändring i lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen

100632.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:34) om samverkansorgan
i länen;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:34) om

samverkansorgan i länen

dels att 8 och 10 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 10 § ska utgå,
dels att 2, 3 och 5�7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

2 §

Ett kommunalförbund som har samtliga kommuner i länet som

medlemmar och där även landstingen kan ingå som medlem kan utgöra ett
samverkansorgan.

3 §

Ett samverkansorgan har till uppgift att

1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner

och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter,

2. samordna insatser för genomförandet av strategin,
3. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (1991:900) besluta om

användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,

4. upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur,

och

5. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten

av det regionala tillväxtarbetet.

3 a §

Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa

en hållbar regional tillväxt och utveckling.

5 §

Samverkansorganet ska samverka med

1. länets kommuner,
2. landstinget, och
3. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.

6 §

Samverkansorganet ska samråda med företrädare för berörda organisa-

tioner och näringslivet i länet.

1 Prop. 2009/10:156, bet. 2009/10:KU37, rskr. 2009/10:324.

SFS 2010:632

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

2

SFS 2010:632

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

7 §

Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den

strategi som fastställts för länets utveckling.

Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksam-

hetsområden lämna samverkansorganet det biträde som det behöver för det
regionala tillväxtarbetet och regional transportinfrastrukturplanering. De ska
också löpande informera samverkansorganet om pågående och planerade
verksamheter som har betydelse för länets utveckling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)