SFS 2010:633 Förordning om ändring i förordningen (2007:1099) om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

100633.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1099) om offentlig
upphandling och upphandling inom områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster;

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1099) om offentlig

upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster

dels att 2 och 4�9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 9 a och 15 §§,

samt närmast före 9 a och 15 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 §

En annons om upphandling enligt 7 kap., 13 kap. 2 och 5 §§ och

14 kap. 5 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 7 kap. och
13 kap. 5 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, en-
ergi, transporter och posttjänster ska på snabbast lämpliga sätt sändas till
Europeiska kommissionen för publicering. En upphandlande myndighet res-
pektive upphandlande enhet får även offentliggöra upphandlingen på något
annat sätt under förutsättning att bestämmelserna i 7�9 §§ följs.

4 §

En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet ska sna-

rast möjligt efter varje budgetårs början skicka en förhandsannons enligt
7 kap. 2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 7 kap. 3 § lagen
(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster som avser varor eller tjänster till Europeiska kommissionen för
publicering.

En förhandsannons som avser byggentreprenader ska snarast möjligt

skickas till kommissionen för publicering.

5 §

En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet får i stäl-

let för åtgärderna enligt 4 § offentliggöra förhandsannonsen på myndighe-
tens respektive enhetens upphandlarprofil. I sådant fall ska den upphand-
lande myndigheten respektive upphandlande enheten med elektroniska
medel skicka ett meddelande om att offentliggörandet i stället görs på upp-
handlarprofilen till Europeiska kommissionen. Förhandsannonsen får inte
offentliggöras på upphandlarprofilen innan meddelandet har skickats till
kommissionen och den ska innehålla uppgift om vilken dag meddelandet
skickades.

SFS 2010:633

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

2

SFS 2010:633

6 §

En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet får välja

på vilket av Europeiska unionens språk en annons ska publiceras. Endast
texten i den publicerade språkversionen ska gälla.

7 §

En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet får inte på

egen hand publicera eller på något annat sätt offentliggöra innehållet i en an-
nons innan den har skickats till Europeiska kommissionen.

Första stycket gäller inte efterannonsering enligt 7 kap. 3 § första stycket

lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 7 kap. 6 § första stycket
lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, trans-
porter och posttjänster.

En annons eller en förhandsannons som publiceras av den upphandlande

myndigheten respektive upphandlande enheten på egen hand får inte inne-
hålla någon ytterligare information än den som skickats till kommissionen
eller offentliggjorts på upphandlarprofilen. Annonsen eller förhands-
annonsen ska innehålla uppgift om vilken dag den skickades till kom-
missionen eller förhandsannonsen offentliggjorts på upphandlarprofilen.

8 §

En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet ska kunna

visa vilken dag en annons enligt 7 § första stycket har skickats för publi-
cering eller ett meddelande enligt 5 § har skickats till Europeiska kom-
missionen.

9 §

En annons eller ett meddelande som en upphandlande myndighet res-

pektive upphandlande enhet ska sända till Europeiska kommissionen ska ha
det format som framgår av kommissionens förordning (EG) nr 1564/2005 av
den 7 september 2005 om standardformulär för offentliggörande av med-
delanden avseende offentlig upphandling

1. �ven en förhandsannons som en

upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet offentliggör på
upphandlarprofilen och ett meddelande enligt 5 § om sådant offentlig-
görande ska ha detta format.

Vid förfarande enligt 8 kap. 8 § lagen (2007:1091) om offentlig upp-

handling ska en annons eller ett meddelande översändas antingen per telefax
eller med elektroniska medel.

En annons eller ett meddelande enligt lagen om offentlig upphandling

som skickas på något annat sätt utan hjälp av elektroniska medel ska be-
gränsas till omkring 650 ord.

Annons om förhandsinsyn

9 a §

En annons om förhandsinsyn enligt 15 kap. 5 a § lagen (2007:1091)

om offentlig upphandling eller 15 kap. 5 a § lagen (2007:1092) om upp-
handling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska
innehålla

1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och kontakt-

uppgifter,

1 EUT L 257, 1.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1564), senast ändrad genom kom-
missionens förordning (EG) nr 1150/2009 (EUT L 313, 28.11.2009, s. 3, Celex
32009R1150).

background image

3

SFS 2010:633

2. föremålet för och värdet av kontraktet,
3. namn och kontaktuppgifter avseende den eller de som tilldelats kon-

traktet,

4. skälen till att upphandlingen inte har annonserats, och
5. de upplysningar i övrigt som är relevanta.

Allmän förvaltningsdomstols underrättelseskyldighet

15 §

En allmän förvaltningsdomstol ska skicka en dom eller ett slutligt be-

slut i ett mål om överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upp-
handling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster till Konkurrensverket.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010