SFS 2010:634 Förordning om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

100634.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:260) om
antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt;

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2006:260) om anti-

diskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt ska ha följande lydelse.

1 §

1

I 10 kap. 2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och 10 kap.

3 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, trans-
porter och posttjänster finns bestämmelser om vilka krav som får ställas på
en leverantör vid en offentlig upphandling.

I 6 kap. 13 § och 15 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling och 6 kap.

14 § och 15 kap. 2 § lagen om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster finns bestämmelser om särskilda kontrakts-
villkor.

2 §

2

I denna förordning finns bestämmelser om vissa särskilda kontrakts-

villkor för fullgörande av kontrakt enligt 6 kap. 13 § och 15 kap. 2 § lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling eller 6 kap. 14 § och 15 kap. 2 §
lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, trans-
porter och posttjänster.

Syftet med förordningen är att öka medvetenheten om och efterlevnaden

av diskrimineringslagen (2008:567).

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:1101.

2 Senaste lydelse 2008:943.

SFS 2010:634

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010