SFS 2010:637 Lag om ändring i brottsbalken

100637.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 36 kap. 1 b § brottsbalken ska ha

följande lydelse.

36 kap.

1 b §

2

Döms någon för ett brott för vilket är föreskrivet fängelse i sex år el-

ler mer och har brottet varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte, ska även i
annat fall än som avses i 1 § egendom förklaras förverkad, om det framstår
som klart mera sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att
så inte är fallet. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

Har brottet varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte, gäller första stycket

också om någon döms för

1. människohandel enligt 4 kap. 1 a § tredje stycket, koppleri, ocker som

är grovt, olovlig befattning med falska pengar som är grovt, eller grovt dobb-
leri,

2. narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64) eller olovlig

befattning med narkotikaprekursorer enligt 3 b § första stycket samma lag,

3. dopningsbrott enligt 3 § första stycket lagen (1991:1969) om förbud

mot vissa dopningsmedel eller grovt dopningsbrott enligt 3 a § samma lag,

4. narkotikasmuggling enligt 6 § första stycket lagen (2000:1225) om

straff för smuggling, eller

5. människosmuggling enligt 20 kap. 8 § första stycket utlänningslagen

(2005:716) eller organiserande av människosmuggling enligt 20 kap. 9 §
första stycket samma lag.

Vad som sägs om förverkande i första och andra styckena gäller också om

någon döms för försök, förberedelse eller stämpling till ett brott som avses
där.

Förverkande enligt denna paragraf får inte beslutas om det är oskäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

1 Bet. 2009/10:JuU35, rskr. 2009/10:336.

2 Senaste lydelse 2008:370.

SFS 2010:637

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:637

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Måns Wigén
(Justitiedepartementet)