SFS 2010:639 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

100639.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1986:436) om

näringsförbud

dels att 2 a, 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2008:592) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

2 a §

2

Näringsförbud får, om det är påkallat från allmän synpunkt, medde-

las den som i egenskap av enskild näringsidkare grovt har åsidosatt vad som
ålegat honom eller henne i näringsverksamhet och därvid överträtt förbudet i
2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) eller i artikel 101 i EUF-fördraget.
Detta gäller dock bara om överträdelsen har inneburit att företag i samma
produktions- eller handelsled fastställer försäljningspriser, begränsar eller
kontrollerar produktion eller delar upp marknader.

3 §

3

Vid prövningen av om näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt

ska det särskilt beaktas om åsidosättandet varit systematiskt eller syftat till
betydande vinning, om det medfört eller varit ägnat att medföra betydande
skada eller om näringsidkaren tidigare dömts för brott i näringsverksamhet. I
fall som avses i 2 a § ska det även särskilt beaktas om förfarandet har varit
ägnat att allvarligt hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.

Har näringsidkaren i näringsverksamheten gjort sig skyldig till brott för

vilket det lägsta föreskrivna straffet är fängelse i sex månader, ska vid till-
lämpning av 1 § näringsförbud anses påkallat från allmän synpunkt, om inte
särskilda skäl talar mot det.

I fall som avses i 2 a § ska näringsförbud inte anses påkallat från allmän

synpunkt, om den som kan komma i fråga för ett sådant förbud själv eller
inom ramen för den bedrivna näringsverksamheten har medverkat till att i
väsentlig mån underlätta Konkurrensverkets utredning av överträdelsen.
Detsamma ska gälla för medverkan i utredningar som görs av en konkur-
rensmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller av Euro-
peiska kommissionen.

1 Prop. 2009/10:196, bet. 2009/10:NU24, rskr. 2009/10:326.

2 Senaste lydelse 2008:592.

3 Senaste lydelse 2008:592.

SFS 2010:639

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:639

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

4 §

4

Har näringsverksamhet bedrivits av en juridisk person får, under de

förutsättningar som anges i 1�3 §§, näringsförbud meddelas, i fråga om

kommanditbolag: komplementär,
annat handelsbolag: bolagsman,
aktiebolag och försäkringsbolag: ledamot och suppleant i styrelsen samt

verkställande direktör och vice verkställande direktör,

bankaktiebolag, sparbank och ekonomisk förening: ledamot och suppleant

i styrelsen,

europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige: företags-

ledare,

europabolag och europakooperativ med säte i Sverige: ledamot och supp-

leant i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan samt verkställande direktör
och vice verkställande direktör,

om denne begått brottet i näringsverksamheten eller innehade sin ställning

när betalningen av skatt, tull eller avgift underläts, den juridiska personen
försattes i konkurs eller förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579)
eller artikel 101 i EUF-fördraget överträddes.

Första stycket gäller också den som i annan egenskap än där sägs faktiskt

har utövat ledningen av en näringsverksamhet eller utåt har framträtt som
ansvarig för en enskild näringsverksamhet.

Under de förutsättningar som anges i 2 § får näringsförbud även meddelas

den som innehade sin ställning enligt första stycket senare än ett år innan
konkursansökan kom in till tingsrätten.

2. Vid prövning av förutsättningarna enligt 2 a § för näringsförbud eller

tillfälligt näringsförbud för överträdelse av förbudet i 2 kap. 1 § konkur-
renslagen (2008:579) eller i artikel 101 i EUF-fördraget får hänsyn tas till
vad som ägt rum före ikraftträdandet endast såvitt avser frågan om förbud är
påkallat från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:592.