SFS 2010:640 Lag om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas statsstödsregler

100640.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen
av Europeiska gemenskapernas statsstödsregler;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (1994:1845) om

tillämpningen av Europeiska gemenskapernas statsstödsregler

2 samt 5 a, 6

och 7 §§ ska ha följande lydelse.

Lag (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska unionens
statsstödsregler

5 a §

3

När Europeiska kommissionen har beslutat om ett kontrollbesök

enligt rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämp-
ningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget har kommissionen rätt att få
handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra följande åtgär-
der hos företag:

1. granska räkenskaper och andra affärshandlingar samt ta kopior av dessa

handlingar, och

2. få tillträde till samtliga lokaler och markområden som utnyttjas av det

berörda företaget.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Krono-

fogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten ska inte underrätta företaget
om en begäran om handräckning innan verkställighet sker. Därutöver gäller
bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som
inte avser betalningsskyldighet eller avhysning.

6 §

Kommuner och landsting är skyldiga att lämna upplysningar till rege-

ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer om alla former av
stöd som planeras och som kan bli föremål för prövning av Europeiska kom-
missionen.

7 §

4

Har Europeiska kommissionen genom beslut som vunnit laga kraft

eller Europeiska unionens domstol funnit att en kommun eller ett landsting
lämnat stöd som står i strid med artikel 107 i fördraget om Europeiska unio-

1 Prop. 2009/10:196, bet. 2009/10:NU24, rskr. 2009/10:326.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2008:590.

3 Senaste lydelse 2006:721.

4 Senaste lydelse 2000:90.

SFS 2010:640

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:640

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

nens funktionssätt, får regeringen upphäva kommunens eller landstingets
beslut att lämna stödet.

I fråga om rättelse av verkställighet när ett beslut upphävs ska regeln i

10 kap. 15 § kommunallagen (1991:900) gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)