SFS 2010:643 Lag om ändring i lagen (2008:585) om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn

100643.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:585) om gruppundantag
för vissa konkurrensbegränsande avtal inom
försäkringssektorn;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (2008:585) om

gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkrings-
sektorn ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag tillämpas på avtal som ingås mellan två eller flera företag

inom försäkringssektorn i följande avseenden:

1. Att gemensamt sammanställa och sprida information som krävs för att
� beräkna genomsnittskostnaden för att täcka en viss risk i det förflutna,
� utarbeta dödlighetstabeller samt tabeller över sjukdoms-, olycks- och in-

validfrekvenser i samband med försäkringar som innehåller ett sparmoment.

2. Att gemensamt genomföra undersökningar om de sannolika effekterna

av allmänna omständigheter utanför de berörda företagen, antingen om frek-
vensen eller storleken på framtida försäkringsfall för en viss risk eller riskka-
tegori eller om lönsamheten för olika typer av investeringar samt sprida re-
sultaten av dessa undersökningar.

3. Att bilda och driva pooler av försäkringsföretag eller pooler av försäk-

rings- och återförsäkringsföretag för gemensam täckning av en viss kategori
av risker i form av samförsäkring eller samåterförsäkring.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tillämpas

på avtal enligt denna lag.

3 §

I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EU) nr 267/2010 av den 24 mars 2010 om tillämpningen av artikel
101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa kategorier
av avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn

2 på

motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 2, 5, 8 och 9. Dock ska hänvis-
ningar till undantaget i artikel 2 eller 5 avse 2 § i förening med 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2010.

1 Prop. 2009/10:196, bet. 2009/10:NU24, rskr. 2009/10:326.

2 EUT L 83, 30.3.2010, s. 1 (Celex 32010R0267).

SFS 2010:643

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:643

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)