SFS 2010:644 Förordning om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

100644.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:764) om statligt
stöd till näringslivet;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 20�22 §§ samt rubriken närmast före

21 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

1 ska ha följan-

de lydelse.

1 §

2

Denna förordning ska tillämpas på statligt stöd till näringslivet i form

av lån och bidrag, i den mån regeringen föreskriver det.

Bestämmelserna i 21�23 §§ ska dock tillämpas på allt statligt stöd som

omfattas av artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Bestämmelserna i 18�20 §§ gäller för allt statligt stöd som omfattas av kom-
missionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om till-
lämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

20 §

3

Det totala stöd av mindre betydelse som lämnas till ett företag får

enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 inte överstiga 200 000
euro under en period av tre beskattningsår. Ett företag som är verksamt inom
vägtransportsektorn får enligt samma förordning inte lämnas stöd av mindre
betydelse som överstiger 100 000 euro under en period om tre beskattnings-
år.

När det gäller stöd i form av lån, kapitaltillskott och riskkapitalåtgärder

samt stöd som ges inom ramen för en garantiordning finns bestämmelser om
hur stödets storlek ska beräknas i kommissionens förordning (EG) nr 1998/
2006.

Stöd av mindre betydelse får enligt kommissionens förordning (EG) nr

1998/2006 inte lämnas till ett företag som samtidigt beviljas stöd enligt
andra unionsbestämmelser om detta, för samma stödberättigande kostnader,
leder till en högre stödnivå än den som är tillåten enligt dessa unionsbestäm-
melser.

I samband med att ett stöd av mindre betydelse lämnas ska företaget upp-

lysas om att stödet har karaktären av stöd av mindre betydelse enligt kom-
missionens förordning (EG) nr 1998/2006. Detta gäller dock inte om stödet
lämnas inom ramen för en sådan garantiordning som avses i 19 §.

1 Förordningen omtryckt 1993:1292.

2 Senaste lydelse 2007:804.

3 Senaste lydelse 2007:804.

SFS 2010:644

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:644

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

�vriga föreskrifter med anledning av Europeiska unionens
regler om statsstöd

21 §

4

Vid statligt stöd ska som villkor gälla att stödåtgärderna får upphävas

eller ändras och stödet återkrävas om Europeiska kommissionen genom
beslut som vunnit laga kraft eller Europeiska unionens domstol har funnit att
stödet strider mot artikel 107 i EUF-fördraget.

Beslut om upphävande eller ändring av stödåtgärder fattas av regeringen.

Därvid fastställs i varje enskilt fall villkoren för återbetalning av stöd.

22 §

5

Statliga myndigheter ska underrätta regeringen om alla former av

stödåtgärder som kan bli föremål för prövning av Europeiska kommissionen.
En sådan underrättelse ska lämnas innan åtgärden vidtas.

Statliga myndigheter ska till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärde-

ringar och analyser lämna uppgifter för uppföljning av befintliga stöd.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse av 2000:1181.

5 Senaste lydelse 2009:151.