SFS 2010:645 Förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

100645.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1117) med
instruktion för Konkurrensverket;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 3�5, 7 och 8 §§ förordningen (2007:1117) med

instruktion för Konkurrensverket ska ha följande lydelse.

3 §

1

Konkurrensverket ska fullgöra de uppgifter som följer av

1. konkurrenslagen (2008:579),
2. 18 kap. 1 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och 18 kap. 1 §

lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transpor-
ter och posttjänster,

3. lagen (1986:436) om näringsförbud,
4. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,
5. 10 kap. 7 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, och
6. konkurrensförordningen (2008:604).

4 §

2

Konkurrensverket ska utöver vad som följer av 3 §

1. uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och privat

verksamhet och mot en effektiv offentlig upphandling, lämna förslag till
konkurrensutsättning och till regelreformering samt följa upp utvecklingen
på konkurrens- och upphandlingsområdet,

2. fullgöra den övervakning och rapportering i fråga om detaljhandel med

alkohol som överenskommits mellan Sverige och Europeiska kommissio-
nen,

3. ansvara för efterlevnaden av de rapporteringskrav i fråga om vissa kon-

kurrensfrågor på elmarknaden som följer av artikel 23.8 andra stycket i Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om
gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av
direktiv 96/92/EG, ändrat genom rådets direktiv 2004/85/EG,

4. avge yttranden enligt 23 § förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation,

5. inom sina verksamhetsområden och i lämplig omfattning utfärda all-

männa råd,

6. samla in uppgifter för statistikändamål, och
7. när verket från allmän domstol eller Marknadsdomstolen får en kopia

av en dom eller ett slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 101

1 Senaste lydelse 2008:1231.

2 Senaste lydelse 2008:1231.

SFS 2010:645

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:645

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

eller artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utan
dröjsmål översända domen eller beslutet till Europeiska kommissionen.

5 §

Konkurrensverket ska till Europeiska kommissionen

1. senast den 31 mars varje år överlämna en förteckning över vilka offent-

liga företag inom tillverkningsindustrin och holdingföretag som omfattas av
rapporteringsskyldighet enligt 8 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finan-
siella förbindelser m.m., och

2. årligen, och senast inom nio månader efter det att företagets räken-

skapsår gått till ända, överlämna handlingar och annan ekonomisk informa-
tion om sådana företag som sägs i 1.

Konkurrensverket ska vidare, om kommissionen begär det, överlämna

information från en öppen eller en separat redovisning enligt 3 och 4 §§
samma lag. Detsamma gäller annan information som behövs för att utvärde-
ra dessa redovisningar.

7 §

Konkurrensverket får, när det är nödvändigt för genomförandet av

avtal mellan Danmark, Island, Norge och Sverige om samarbete i konkur-
rensfrågor, på eget initiativ eller efter förfrågan lämna ut uppgifter till kon-
kurrensmyndigheterna i Danmark, Island och Norge utan hinder av sekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Uppgifter som lämnas ut enligt första stycket får i det enskilda fallet för-

enas med villkor för användandet, om det krävs med hänsyn till den enskil-
des rätt eller från allmän synpunkt.

8 §

3

Konkurrensverket ska i lämplig omfattning informera företag, upp-

handlande myndigheter, upphandlande enheter och andra berörda om

1. avgöranden i konkurrens- och upphandlingsärenden,
2. tillämpningen av konkurrenslagen (2008:579), lagen (2007:1091) om

offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom område-
na vatten, energi, transporter och posttjänster, och

3. Europeiska unionens konkurrens- och upphandlingsregler.
Konkurrensverket ska främja ett konkurrensinriktat synsätt och verka för

en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna.

Konkurrensverket ska ge länsstyrelserna sådant underlag som de behöver

för sina uppgifter på konkurrensområdet.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:611.