SFS 2010:646 Förordning om ändring i konkurrensförordningen (2008:604)

100646.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i konkurrensförordningen (2008:604);

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 6 § konkurrensförordningen (2008:604) ska ha

följande lydelse.

6 §

När en allmän domstol eller Marknadsdomstolen meddelar en dom el-

ler ett slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 101 eller 102 i för-
draget om Europeiska unionens funktionssätt, ska en kopia av domen eller
beslutet samma dag sändas till Konkurrensverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:646

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010