SFS 2010:648 Förordning om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)

100648.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:756) om
Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av
Sveriges territorium under fred och neutralitet,
m.m. (IKFN-förordning);

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 3 och 28 §§ förordningen (1982:756) om För-

svarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under
fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning) ska ha följande lydelse.

3 §

1

Försvarsmakten ska

1. upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt territorium och i samarbete

med civila myndigheter ingripa vid andra överträdelser av tillträdes-
förordningen (1992:118),

2. skydda svenska fartyg och luftfartyg inom svenskt territorium samt på

eller över fritt hav,

3. medverka vid tillsynen av sådana vattenområden som anges i 5 § 5

skyddslagen (2010:305) och som har beslutats vara skyddsobjekt enligt
samma lag,

4. medverka vid kontroll av sjöfarten och luftfarten inom svenskt territo-

rium,

5. medverka vid tillsynen av utländskt fiske inom svenskt territorium och

Sveriges ekonomiska zon, och

6. i övrigt vid behov biträda civila myndigheter vid ingripanden mot

fartyg eller luftfartyg i den utsträckning som anges i denna förordning.

28 §

2

Om ett svenskt eller utländskt handelsfartyg misstänks ha brutit mot

sjötrafikförordningen (1986:300) eller mot föreskrifter som har meddelats
med stöd av förordningen eller om ett utländskt handelsfartyg har överträtt
skyddslagen (2010:305), ska fartygets befälhavare eller annan som svarar för
fartygets framförande upplysas om gällande bestämmelser. Förhållandet ska
anmälas till närmaste polismyndighet. På begäran av polismyndigheten läm-
nas biträde vid prejning, visitering och andra åtgärder som polismyndigheten
får vidta, om Försvarsmaktens verksamhet inte hindrar det.

1 Senaste lydelse 1992:1152.

2 Senaste lydelse 1990:1336.

SFS 2010:648

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:648

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. För sådana militära skyddsområden som avses i punkten 1 i ikraftträ-

dande- och övergångsbestämmelserna till skyddslagen (2010:305) gäller 3
och 28 §§ i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)