SFS 2010:649 Förordning om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet

100649.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid
samarbete med utländsk myndighet;

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Uppgift för vilken sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) får av Försvarsmakten, Försvarets materielverk
och Totalförsvarets forskningsinstitut lämnas ut till en utländsk myndighet
som deltar i ett samarbete inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde
enligt en sådan överenskommelse som avses i 10 kap. 1 § regeringsformen,
om överenskommelsen har ingåtts av

1. regeringen, eller
2. en förvaltningsmyndighet efter uppdrag från regeringen enligt 10 kap.

3 § regeringsformen.

En uppgift får lämnas ut endast om det enligt den utlämnande myndig-

hetens prövning är nödvändigt för att genomföra samarbetet. Myndigheten
får inte lämna ut uppgift som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet
eller som kan ge underlag för utveckling av motmedel mot Sveriges
försvarssystem.

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2010, då förordningen

(2003:1152) om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete
med utländsk myndighet ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2010:649

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010