SFS 2010:650 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

100650.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten;

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1266) med

instruktion för Försvarsmakten

dels att 3, 14 och 22 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas åtta nya paragrafer, 3 a, 3 b, 5 a�5 e

och 12 a §§, samt närmast före 5 c, 5 d och 5 e §§ nya rubriker av följande
lydelse.

3 §

1

Försvarsmakten ska bedriva omvärldsbevakning och kunna upptäcka

och identifiera yttre hot mot Sverige, svenska intressen och de insatser som
Sverige deltar i.

Försvarsmakten ska ta fram underlag för beslut om höjd beredskap och

om insatser samt underlag för beslut om förändringar i insatsorganisationens
utformning och beredskap.

Försvarsmakten ska ha en aktuell operativ planering för sina uppgifter.

3 a §

Försvarsmakten ska med myndighetens tillgängliga resurser kunna

påbörja en insats omedelbart efter beslut. Försvarsmakten ska vid beslut om
höjd beredskap kunna använda hela insatsorganisationen för att möta ett
militärt hot mot Sverige och svenska intressen.

Försvarsmakten ska kunna förebygga konflikter och verka vid alla

konfliktnivåer. Försvarsmakten ska ha förmåga att genomföra såväl kort-
variga som långvariga insatser mot såväl reguljära som irreguljära styrkor
samt kunna genomföra räddnings-, evakuerings- och förstärkningsinsatser.
Därutöver ska Försvarsmakten kunna stödja och genomföra insatser för
säkerhetssektorreform och bidra till uppbyggnaden av andra länders
försvarsförmåga samt med myndighetens befintliga förmåga och resurser
bidra till stöd för humanitär verksamhet.

Försvarsmakten ska kunna ge och ta emot militärt stöd.

3 b §

Försvarsmakten ska särskilt

1. bedriva verksamhet enligt 1 § lagen (2000:130) om försvarsunder-

rättelseverksamhet,

1 Senaste lydelse 2009:1204.

SFS 2010:650

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:650

2. leda och bedriva militär säkerhetstjänst,
3. leda och samordna signalskyddstjänsten, inklusive arbetet med säkra

kryptografiska funktioner som är avsedda att skydda skyddsvärd informa-
tion,

4. biträda Regeringskansliet i frågor som rör kryptoverksamhet och annan

signalskyddsverksamhet,

5. ansvara för att samla in, bearbeta och lämna Kustbevakningen sjöläges-

information sammanställd för civila behov,

6. på uppdrag av Försvarsexportmyndigheten bedriva exportrelaterad

verksamhet inom försvarssektorn, och

7. medverka i statsceremonier.

5 a §

Försvarsmakten ska, utöver vad som följer av miljöbalken och i den

utsträckning myndighetens resurser medger det, avhjälpa föroreningsskador

1. på fastigheter som avvecklats till följd av riksdagens eller regeringens

beslut om reducering av Försvarsmaktens organisation, och

2. i enlighet med Försvarsmaktens inventering av förorenade områden

som orsakats av tidigare militär verksamhet.

Försvarsmakten ska vid avhjälpande enligt första stycket 1 prioritera

åtgärder på fastigheter som kan antas ha ett inte obetydligt marknadsvärde.
Innan beslut om avhjälpande fattas ska samråd ske med Fortifikationsverket.

5 b §

Försvarsmakten ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)

årligen redovisa myndighetens medverkan i beredningen av ärenden rörande
vind- och vågkraft samt de åtgärder myndigheten har vidtagit för att bidra till
att nå den nationella planeringsramen för vindkraft.

Internationella resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

5 c §

Försvarsmakten ska i sin verksamhet verka i enlighet med Förenta

nationernas säkerhetsråd resolutioner 1325 (2000) och 1820 (2008) om
kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionerna ska särskilt beaktas vid utbild-
ning samt vid planering, genomförande och utvärdering av insatser.

Internationell utbildningsverksamhet m.m.

5 d §

Försvarsmakten ska inom sitt verksamhetsområde kunna bedriva

internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige.

Försvarsmakten ska även, i Sverige och utomlands, kunna genomföra

utbildning för svenska och utländska deltagare avseende internationell
fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

Forskning och utveckling

5 e §

Försvarsmakten ska beställa forskning och utvecklingsarbete, samt

bedriva egna studier och försök, för inriktning och utveckling av det militära
försvaret. En del av den forskning som beställs ska avse skydd mot kemiska,
biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel.

background image

3

SFS 2010:650

12 a §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst

tio ledamöter. Insynsrådets verksamhet ska inte omfatta försvarsunder-
rättelseverksamhet, militär säkerhetstjänst eller Försvarsmaktens nämnd för
kvalificerade skyddsidentiteter.

14 §

Försvarsmaktens grundorganisation består av de organisationsenheter

som anges i bilaga 1 till denna förordning.

Försvarsmakten bestämmer sin egen grundorganisation i de delar den inte

är reglerad i denna förordning.

Försvarsmakten ska ha en insatsorganisation bestående av krigsförband

inklusive hemvärn med nationella skyddsstyrkor.

22 §

Generaldirektören, chefsjuristen, ekonomidirektören samt, i den

utsträckning de är berörda, personaldirektören och högre militära chefer i
Högkvarteret, ska ges tillfälle att yttra sig innan myndigheten avgör ärenden
som

1. kan leda till en framställning till regeringen,
2. rör myndighetens organisation, eller
3. annars är av stor vikt eller har principiell betydelse.
I brådskande fall får myndighetschefen avgöra ett ärende utan att inhämta

ett sådant yttrande.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010