SFS 2010:651 Förordning om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser

100651.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om Försvarsmaktens personal vid internationella
militära insatser;

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

Förordningen ansluter till lagen (2010:449) om Försvarsmaktens

personal vid internationella militära insatser.

2 §

Förordningen tillämpas på den som är anställd i Försvarsmakten och

tjänstgör i en internationell militär insats. Den som tjänstgör i en sådan insats
kan vara särskilt anställd för detta enligt 2 § lagen (2010:449) om Försvars-
maktens personal vid internationella militära insatser.

Anställningsfrågor

3 §

Avtal om skyldighet att tjänstgöra i en internationell militär insats ska

framgå i ett skriftligt anställningsbevis.

4 §

Den som anställs särskilt av Försvarsmakten för tjänstgöring i en inter-

nationell militär insats får samtidigt inneha en annan statlig anställning, från
vilken han eller hon är tjänstledig utan att det krävs ett beslut om tjänstledig-
het.

Reseförmåner och förmåner till följd av ökade levnadskostnader

5 §

Försvarsmakten får besluta att ersättning ska betalas för resa i Sverige

vid inryckning till och utryckning från tjänstgöring i en internationell militär
insats. Försvarsmakten får även besluta om ersättning för andra levnadskost-
nader om de motiveras av tjänstgöringen utomlands.

6 §

Den som tjänstgör i en internationell militär insats har för varje hel

sexmånadersperiod rätt till en fri hemresa från insatsområdet och åter.

Försvarsmakten får även besluta om ytterligare fria hemresor från insats-

området och åter, samt att sådana resor ska beviljas även för kortare tjänst-
göringsperioder.

SFS 2010:651

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:651

Förmåner vid sjukdom eller skada

7 §

Under tjänstgöringen utomlands har den anställde rätt till fri sjukvård

och akut tandvård om han eller hon inte får motsvarande förmån på annat
sätt.

8 §

Vid sådan sjukdom eller skada som medför nedsatt arbetsförmåga

under tjänstgöringstiden i insatsen har den anställde rätt till bibehållna
anställningsförmåner. Denna rätt gäller fram till dess att tjänstgöringen i
insatsen skulle ha avslutats.

9 §

Till en anställd som efter tjänstgöringstidens utgång genomgår läkar-

undersökning för utredning av om en skada uppkommit under tjänstgöring i
en internationell militär insats eller läkarundersökning för att få invaliditets-
intyg, betalas ersättning för kostnader för undersökningen samt för resa,
uppehälle och tidsspillan efter samma grunder som gäller i fråga om ersätt-
ning av allmänna medel till vittnen.

Statens riskgaranti

10 §

Staten lämnar en riskgaranti, som är ett dödsfalls- och invaliditets-

kapital, för anställda i Försvarsmakten som under tjänstgöring utomlands fått
en arbetsskada enligt 13 § lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal
vid internationella militära insatser.

11 §

Vid fullständig invaliditet betalas ersättning enligt riskgarantin ut

med tjugotvå prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.
Vid annan invaliditet betalas ersättning ut med det lägre belopp som svarar
mot invaliditetsgraden.

12 §

Vid dödsfall betalas ersättning enligt riskgarantin ut med tjugotvå

prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken till dödsboet,
om den avlidne efterlämnar arvingar som nämns i 2 kap. 1 och 2 §§ ärvda-
balken. Dessutom betalas tre prisbasbelopp till varje efterlevande barn som
vid dödsfallet är under tjugoett år.

Har ersättning tidigare betalats ut som ersättning vid invaliditet, ska

ersättningen till dödsboet minskas med motsvarande belopp.

Uppföljande verksamhet

13 §

I Försvarsmaktens särskilda uppföljningsansvar enligt 6 och 7 §§

lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära
insatser ingår att utse en kontaktperson inom myndigheten till den som
drabbats av fysiska eller psykiska besvär under sin tjänstgöring i en inter-
nationell militär insats. Kontaktpersonen ska informera och vägleda den
drabbade.

Försvarsmakten ska vidare inom ramen för detta ansvar erbjuda särskild

vägledning till dem som blivit svårt skadade vid tjänstgöring i ett insats-
område och till följd av sina besvär har ett omfattande hjälpbehov.

background image

3

SFS 2010:651

Stöd till anhöriga

14 §

Försvarsmakten ska inom ramen för sin sammanhållna planering av

arbetet med anhöriga enligt 16 § lagen (2010:449) om Försvarsmaktens
personal vid internationella militära insatser ha en handlingsplan för arbetet
med anhörig- och familjefrågor.

Försvarsmakten ska utse en kontaktperson för anhöriga till den som tjänst-

gör i en internationell militär insats.

Disciplinansvar och åtalsanmälan

15 §

Den som är anställd i Försvarsmakten och tjänstgör i en internationell

militär insats ska vid tillämpning av 20 § lagen (1994:1811) om disciplin-
ansvar inom totalförsvaret m.m., anses tjänstgöra vid den enhet där den
anställde huvudsakligen fullgör sin tjänstgöring.

Frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan avgörs av den chef som av-

ses i 20 § lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret m.m. Sådana frågor
får dessutom avgöras av chefen för taktisk stab eller chefen för en kontingent
i en internationell militär insats, om han eller hon har lägst överstelöjtnants
eller kommendörkaptens tjänstegrad.

Särskilda bestämmelser

16 §

För den som är anställd i Försvarsmakten och tjänstgör i en interna-

tionell militär insats ska statens tjänstegrupplivförsäkring, avtalet om ersätt-
ning vid personskada (PSA) och statliga pensionsbestämmelser tillämpas.

Handläggning

17 §

Försvarsmakten prövar frågor om ersättning enligt 7�12 §§.

�verklagande

18 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 §
första stycket och 7�12 §§ får dock inte överklagas.

Bemyndigande

19 §

Försvarsmakten får meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1999:569) om utlands-

styrkan inom Försvarsmakten.

3. �ldre föreskrifter om förmåner vid sjukdom och skada samt om läm-

nande av riskgaranti för skada gäller fortfarande för skada som har inträffat
före ikraftträdandet den 1 januari 2011.

background image

4

SFS 2010:651

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)