SFS 2010:652 Förordning om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

100652.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:927) med
bestämmelser för Försvarsmaktens personal;

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § förordningen (1996:927) med

bestämmelser för Försvarsmaktens personal ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

1

Den militära personalen består av följande grupper.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om undergrupper till

grupperna yrkesofficerare och reservofficerare.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:589.

Grupp

Omfattar

10. Tjänstepliktig personal Personal som antingen såsom civila tjänste-

män vid Försvarsmakteneller annars utan att
tillhöra någon av grupperna 1�9 har tagits i
anspråk för tjänstgöring i Försvarsmaktens
krigsorganisation.

11. Personal i Försvars-
maktens internationella
militära insatser

Personal som tjänstgör i internationella mili-
tära insatser.

SFS 2010:652

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010