SFS 2010:653 Förordning om ändring i officersförordningen (2007:1268)

100653.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i officersförordningen (2007:1268);

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 17 § officersförordningen (2007:1268) ska ha

följande lydelse.

17 §

Den som genomgått grundläggande officersutbildning inom Försvars-

makten eller utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan
får anställas som yrkesofficer i Försvarsmakten.

Då en yrkesofficer anställs i Försvarsmakten ska det framgå av det

enskilda anställningsbeviset om arbetsskyldigheten omfattar tjänstgöring i
internationell verksamhet utomlands för de syften som anges i 1 § andra
stycket lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella
militära insatser.

Bestämmelser om anställning som militär tjänsteman finns i 24�28 §§ för-

ordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2010:653

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010