SFS 2010:654 Förordning med instruktion för Försvarsexportmyndigheten

100654.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Försvarsexportmyndigheten;

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Försvarsexportmyndigheten ska bedriva exportrelaterad verksamhet

inom försvarssektorn genom att genomföra allmänt exportfrämjande åtgär-
der för internationella marknader och organiserade aktiviteter vid särskilda
exportsatsningar.

2 §

Försvarsexportmyndigheten ska ansvara för försäljning och upplåtelse

av sådan materiel hos myndigheter inom försvarssektorn som inte längre be-
hövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar. I denna uppgift ingår att

1. efter särskilt bemyndigande från regeringen företräda staten vid för-

handlingar och ingående av internationella överenskommelser, och

2. i övriga fall företräda staten vid förhandlingar och ingående av överens-

kommelser och avtal.

3 §

Försvarsexportmyndigheten ska bedriva sin verksamhet så att den bi-

drar till försvarets långsiktiga materielförsörjning eller i övrigt är till fördel
för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Verksamheten ska bedrivas i nära
samverkan med Inspektionen för strategiska produkter och inom ramen för
gällande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport.

4 §

Försvarsexportmyndigheten ska bistå Regeringskansliet med underlag

för internationella förhandlingar.

5 §

Försvarsexportmyndigheten ska senast den 1 mars varje år till Rege-

ringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa en inriktning för myndighe-
tens arbete på kort och lång sikt samt myndighetens övergripande priorite-
ringar för försvarsexportverksamheten.

Ledning

6 §

Försvarsexportmyndigheten leds av en myndighetschef.

SFS 2010:654

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:654

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Anställningar och uppdrag

7 §

Generaldirektören är myndighetschef.

8 §

I fråga om anställning vid Försvarsexportmyndigheten av den som är

officer i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen
(1994:373).

Personalansvarsnämnd

9 §

Vid Försvarsexportmyndigheten ska det finnas en personalansvars-

nämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §

Försvarsexportmyndigheten ska tillämpa personalföreträdarförord-

ningen (1987:1101).

Avgifter

11 §

Försvarsexportmyndigheten får ta ut avgifter för sin verksamhet.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)