SFS 2010:655 Förordning om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

100655.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:854) med
instruktion för Försvarets materielverk;

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (2007:854) med

instruktion för Försvarets materielverk ska ha följande lydelse.

1 §

Försvarets materielverk har till uppgift att anskaffa, vidmakthålla,

destruera och kassera materiel och förnödenheter på uppdrag av Försvars-
makten samt inom detta område biträda Försvarsmakten i fråga om lång-
siktig materielförsörjningsplanering och materielsystemkunskap.

3 §

Försvarets materielverk ska på uppdrag av Försvarsexportmyndigheten

bedriva exportrelaterad verksamhet inom försvarssektorn.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2010:655

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010