SFS 2010:657 Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

100657.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:311) om transport
av farligt gods;

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2006:311) om transport av

farligt gods ska ha följande lydelse.

14 §

1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska fullgöra skyldig-

heten att

1. till behöriga myndigheter i annan stat rapportera allvarliga eller upp-

repade överträdelser som äventyrar säkerheten vid transporter av farligt gods
enligt

a) artikel 7.2 första stycket i rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober

1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt
gods, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/112/EG,

b) bilagorna till ADR, eller
c) RID,
2. till annan stat eller till Europeiska kommissionen sända underrättelser

eller rapporter enligt

a) artikel 9.1 i rådets direktiv 95/50/EG,
b) artikel 1.4, 5.2, 6.2 och 7.1 i europaparlamentets och rådets direktiv

2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg,
järnväg och inre vattenvägar

2

avseende transport på land, och

c) artikel 11.1 och 11.3 i rådets direktiv 1999/36/EG, och
3. till sekretariatet för Ekonomiska kommissionen för Europa (ECE) eller

sekretariatet för Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägs-
trafik (OTIF) enligt bilagorna till ADR eller enligt RID

a) vidarebefordra de rapporter om svåra olyckor och tillbud som myndig-

heten tagit emot inom ramen för sina uppgifter som behörig myndighet
enligt 7 §, och

b) rapportera sådana avtal som avses i 16 § 4.
De rapporteringsskyldigheter som omfattas av första stycket och som

framgår av rådets direktiv 95/50/EG eller 1999/36/EG gäller även i för-
hållande till stater inom EES. Rapporteringsskyldigheterna enligt rådets
direktiv 95/50/EG gäller även i förhållande till Schweiz.

1 Senaste lydelse 2009:610.

2 EUT L 260, 30.9.2008, s. 13 (Celex 32008L0068).

SFS 2010:657

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:657

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Tillsynsmyndigheterna ska förse Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap med uppgifter om sådana överträdelser som omfattas av första
stycket 1 och som kommit till tillsynsmyndigheternas kännedom. Tillsyns-
myndigheterna ska vidare senast den 1 juli varje år förse Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap med de uppgifter beträffande föregående års
vägtransporter som omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt första
stycket 2 a.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)