SFS 2010:658 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

100658.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

Bilaga

1

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och
om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Försvarets radioanstalt,
Försvarsexportmyndigheten,
Försvarshögskolan,

1 Senaste lydelse 2010:553.

SFS 2010:658

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010