SFS 2010:660 Lag om vissa kurser i läkares vidareutbildning

100660.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om vissa kurser i läkares vidareutbildning;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Regeringen får till Institutet för professionell utveckling av läkare i

Sverige (IPULS) överlämna att besluta om tillhandahållande och fördelning
av platser till de specialistkompetenskurser som ingår i läkares vidare-
utbildning och som anordnas med statliga medel.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Beslut som regeringen har fattat med stöd av 3 kap. 12 a § lagen

(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska an-
ses beslutade med stöd av denna lag.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

G�RAN H�GGLUND
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

SFS 2010:660

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010